ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

اۋىل اۋانى

ساۋان اۋدانىندا جاڭبىر جاۋدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-05-22 17:31


    ساۋان تەلەۆيزياسىنان كامالقان احات قىزى حابارلايدى. 5-ايدىڭ 21-كۇنى، ساۋان اۋدانىندا جاڭبىر جاۋدى، سەبەزگىلەگەن جاڭبىر استىنداعى جايقالا وسكەن گۇل-شوپتەر كوشەنىڭ كوركىنە ٴتىپتى دە ٴسان قوسىپ تۇرعانداي، جاڭبىر جاۋىپ،تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، شىلىڭگىر ىستىقتىڭ بەتىن قايتارىپ، سىرتقا شىعىپ سەيىلدەگەن تۇرعىنداردىڭ كوڭىلىن جادىراتتى.


    قالاشىق تۇرعىنى حى حۋا:-«بۇگىن تاڭەرتەڭ سەيىلدەۋگە شىققانىمدا، سەبەزگى جاڭبىر جاۋدى، كۇن وتە سالقىن، راحات سەزىلدى،ٴبىر-ەكى كۇننىڭ الدىندا كۇن شىجىعان ىستىق بولىپ، كوڭىل كۇيىمىزگە دە اسەر ەتكەن ەدى، بۇل ارانىڭ قۇلپىرا اشىلعان گۇلدەرىنە قاراپ كوڭىل-كۇيىڭىز تىپتى دە سەرگىپ قالعانداي بولاسىز.


    قالاشىق تۇرعىنى ياڭ جيڭ:-«تاڭەرتەڭ ورىنىمنان تۇرىپ،سىرتقا شىعىپ سەيىلدەپ كەلدىم، بۇگىن اۋا رايى سالقىن، جاقسى ەكەن، جايقالا وسكەن گۇل - شوپتەر ەرەكشە كوز تارتادى،كوڭىل-كۇيىم دە جادىراپ قالعانداي بولدى.


    اۋارايىن باقىلاۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىمىزشا، بۇل رەتكى جاۋىن-شاشىندا اۋدان قالاشىعىندا از مولشەردە جاڭبىر جاۋىپ، ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا ℃16، ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا ℃25 بولىپ، قيىس باتىستان 4-5 بال شاماسىندا جەل سوعادى. وڭتۇستىك تاۋلى رايونداردا از مولشەر دە نەمەسە ورتاشا دارەجەدە جاڭبىر جاۋىپ، ٴىشىنارا جەرلەرىندە كوپ مولشەردە جاڭبىر جاۋادى .حالىق جۇرتشىلىعىنىڭ اۋا رايى ينفورماتسياسىنا دەر كەزىندە نازار اۋدارىپ، اۋا رايى وزگەرىسىنە توتەپ بەرۋدىڭ ٴتۇرلى قىزمەتتەرىن ويداعىداي ىستەۋدى ەسكەرتەمىز.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ساۋان اۋدانىندا جاڭبىر جاۋدى

ساۋان اۋدانىندا جاڭبىر جاۋدى، سەبەزگىلەگەن جاڭبىر استىنداعى جايقالا وسكەن گۇل-شوپتەر كوشەنىڭ كوركىنە ٴتىپتى دە ٴسان قوسىپ تۇرعانداي، جاڭبىر جاۋىپ،تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، شىلىڭگىر ىستىقتىڭ بەتىن قايتارىپ، سىرتقا شىعىپ سەيىلدەگەن تۇرعىنداردىڭ كوڭىلىن جادىراتتى.