ءسابىزدىڭ قورەكتىك قۇرامى مەن پايداسى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىل | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-03-09 14:58:00


ءسابىز تۇرمىسىمىزدا ۇنەمى كەزدەسەتىن كوكونىس ءتۇرى، ءسابىزدى ەتپەن بىرگە قۋىرماش قۋىرۋعا دا، سالقىن تاعام جاساۋعادا بولادى. دەسەدە كوپشىلىك ءسابىزدىڭ قورەكتىك قۇرامى مەن ونىمدىلىگى جونىندە بىلە بەرمەۋى كەرەك، تومەندە ءسابىزدىڭ قورەكتىك قۇرامىن تانىستىرامىز.


ءسابىزدىڭ قۇرامىندا كاروتين (ۆيتامين A نى قۇرايتىن زات ) كوپ بولادى، انتوتسيان جانە ۇنەمى كەزدەسەتىن بەلوك پەن ماي قاتارلى باسقا زاتتار بولادى، باتىستاىقتار ۇنەمى ءسابىز تۇتىنىپ تۇرعاندا ادام دەنەسىندەگى حولەستەرين قۇرامىن تومەندەتىپ، جۇرەك قان تامىر اۋىرۋلارىنىڭ تۋىلۋ مولشەرىن ازايتاتىندىعىن دالەلدەگەن.


ءسابىز قانىتتى نەسەپ اۋىرۋىنا شالدىققان ادامداردىڭ جاقسى تاعامى، ءسابىزدىڭ قۇرامىندا قانىتتى تومەندەتەتىن زات مول بولىپ، قانىتتى نەسەپ اۋىرۋىنا شالدىققان ادامداردىڭ قانىت قۇرامىن تومەندەتەدى. ادەتتە، ءسابىزدى شىرىن شىعارۋ اسپابىنا سالىپ شىرىنىن شىعارعاننان كەيىن تۇتىنساڭىز توتەنشە جاقسى بولادى. ۇيىڭىزدە قانىتتى نەسەپ اۋىرۋىنا شالدىققان ناۋقاستارعا ءسابىزدىڭ شىرىنىن شىعارىپ ىشكىزىپ تۇرىڭىز.


ءسابىزدىڭ بازارداعى باعاسى دا جوعارى بولمايدى، ادەتتە ءبىر جىلدىڭ 4 ماۋسىمىندا تۇگەل بازاردان تابۋعا بولادى، باعاسى دا تولقىمالى بولمايدى، ءار قايسى وتباسى تۇگەلدەي تۇتىنا الادى.


اۋدارعان : جاينا دالاباي قىزى