ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعىنىڭ باسشىلار ءماجىلىسى برۋسسەلدە جابىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2019-12-14 10:21

ءوز حابارىمىز. ەكى كۇن اشىلعان ەۆروپا وداعىنىڭ باسشىلار ءماجىلىسى 12- ايدىڭ 13 - كۇنى برۋسسەلدە جابىلدى، ماجىلىس كەزىندە، ەۆروپا وداعىنىڭ باسشىلارى «انگليانىڭ ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋى» جانە «ەۆروپانىڭ جاسىل كەلىسىمى» سونداي -ا ق دۇنيە ساۋدا ۇيىمى رەفورماسى قاتارلى كەڭەس تاقىرىپتا جونىندە كولەكتيۆ تالقى وتكىزىپ، انگليانى ەكى جاق وسىدان بۇرىن بىرلىككە كەلگەن انگليانىڭ ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ كەلىسىمىن بەكىتۋگە جانە ونى ءونىمدى اتقارۋعا قۋزدى.


نازار ءارىپ ۇلىنىڭ اۋدارماسى

جاۋاپتى رەداكتور: داۋىل قادىلبەك ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعىنىڭ باسشىلار ءماجىلىسى برۋسسەلدە جابىلدى

ءوز حابارىمىز. ەكى كۇن اشىلعان ەۆروپا وداعىنىڭ باسشىلار ءماجىلىسى 12- ايدىڭ 13 - كۇنى برۋسسەلدە جابىلدى،