ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى ورتا افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ بەيبىتشىلىگى مەن ورنىقتىلىعىن بۇزۋشىلاردى جازالاۋ شاراسىن ۇزارتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-07-30 09:31

 

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى 7-ايدىڭ 28-كۇنى 2536-ٴنومىرلى قاراردى ٴبىر اۋىزدان ماقۇلداپ، ورتا افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ بەيبىتشىلىگى مەن ورنىقتىلىعىن بۇزۋشىلاردىڭ قارۋ-جاراق تاسىمالداۋىنا تيىم سالۋ، ساياحاتتاۋىنا تيىم سالۋ بۇيرىعىن تۇسىرۋ، مال-مۇلىكتەرىن مۇزداتۋ قاتارلى جازالاۋ شارالارىن 2021-جىلى 7-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن ٴبىر جىل ۇزارتۋدى سونداي-اق جازالاۋ ماماندار گرۋپپاسىنىڭ مىندەت مەرزىمىن 2021-جىلى 8-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن ۇزارتۋدى بەلگىلەدى.اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى ورتا افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ بەيبىتشىلىگى مەن ورنىقتىلىعىن بۇزۋشىلاردى جازالاۋ شاراسىن ۇزارتتى

جازالاۋ ماماندار گرۋپپاسىنىڭ مىندەت مەرزىمىن 2021-جىلى 8-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن ۇزارتۋدى بەلگىلەدى