ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

تان دىساي: جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپە جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا قارسى تۇرۋ قۇرالدارىن اي بولۋعا قاجەتتى قارجى كەمشىلدىگى 35 ميلليارد امەريكا دوللارىنا جەتتى،-دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-09-11 18:08

 

ءوز حابارىمىز. دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ءىس جۇرگىزۋشىسى تان دىساي 9-ايدىڭ 10 – كۇنى بىلاي دەدى: دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ جەتەكشىلىگىندەگى «جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپە جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىن ەمدەۋ قۇرالدارىنا يە بولۋ» حالىقارالىق سەلبەستىك دارىپتەمەسىن اتقارۋدا قازىر 35 ميلليارد امەريكا دوللارى قارجى كەمشىل بولىپ وتىر. ەگەر قارحى قوسۋ بارىنشا ارتتىرىلماسا، بۇل دارىپتەمەدەگى نىسانانى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بولمايدى. قازىرگە دەيىن، «جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپە نجۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا قارسى تۇرۋ قۇرالىنا يە بولۋ» دارىپتەمەسى بويىنشا ءارقايسى جاقتان 2 ميلليارد 700 ميلليون امەريكا دوللارىندىق قارجى تاپسىرىپ الىندى. ٴبىراق قارجى باستاما مەزگىلدەگى قىزمەت تەبىنىن ايتارلىقتاي كۇشەيكتەنىمەن سۇرانىمدى قاناعاتتاندىرۋعا قاجەتى جالپى سومانىڭ %10 ىنە دە جەتپەيدى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

تان دىساي: جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپە جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا قارسى تۇرۋ قۇرالدارىن اي بولۋعا قاجەتتى قارجى كەمشىلدىگى 35 ميلليارد امەريكا دوللارىنا جەتتى،-دەدى

ٴبىراق قارجى باستاما مەزگىلدەگى قىزمەت تەبىنىن ايتارلىقتاي كۇشەيكتەنىمەن سۇرانىمدى قاناعاتتاندىرۋعا قاجەتى جالپى سومانىڭ %10 ىنە دە جەتپەيدى