ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ترامپ: يراق پەن افعانىستاندا تۇرعىزعان سكەر سانى وتە تەز ارادا قىسقارتىلادى، دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-09-11 18:10

 

ءوز حابارىمىز. ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ 9-ايدىڭ 10 ـ بىلاي دەدى: يراق پەن افعانستاندا تۇراتىن ا ق ش اسكەرلەرى ەرەكشە قىسقا ۋاقىت ىشىندە جەكە ـ جەكە 2000 ادامعا جانە 4000 ادامعا ازايتىلادى. ترامپ سول كۇنى اق سارايدىڭ تىلشىلەر جينالىسىندا وسى حاباردى جاريالادى، ءبىراق ول ناقتى ۋاقىت ورنالاستىرۋىن ايتپادى. ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىق شتابىنىڭ قولباسشىسى كەننيس ماكەنسي 9-ايدىڭ 9-كۇنى بىلاي دەدى: 9-ايدىڭ سوڭىنا دەيىن يراقتا تۇراتىن ا ق ش اسكەرلەرى 3000 ادامعا ازايتىلادى. افعانستاندا تۇراتىن ا ق ش اسكەرلەرى 11-ايدىڭ سوڭىنا دەيىن 4500 ادامعا قىسقارتىلادى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ترامپ: يراق پەن افعانىستاندا تۇرعىزعان سكەر سانى وتە تەز ارادا قىسقارتىلادى، دەدى

افعانستاندا تۇراتىن ا ق ش اسكەرلەرى 11-ايدىڭ سوڭىنا دەيىن 4500 ادامعا قىسقارتىلادى