ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى: بۇكىل جەر شارىندا ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعانداردىڭ جيىنى 37 ميلليون 700 مىڭعا جەتكەنىن حابارلادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-14 10:50

ءوز حابارىمىز. دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى جاريالاعان ەڭ جاڭا ساناقتا مىنالار كورسەتىلدى، بۇكىل جەر شارىندا جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعاندار 37 ميلليون 704 مىڭ 153 ادامعا جەتكەن، وسى جۇقپالى اۋرۋدان 1 ميلليون 79 مىڭ 29 ادام قايتىس بولعان.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى: بۇكىل جەر شارىندا ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعانداردىڭ جيىنى 37 ميلليون 700 مىڭعا جەتكەنىن حابارلادى

دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى جاريالاعان ەڭ جاڭا ساناقتا مىنالار كورسەتىلدى، بۇكىل جەر شارىندا جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعاندار 37 ميلليون 704 مىڭ 153 ادامعا جەتكەن، وسى جۇقپالى اۋرۋدان 1 ميلليون 79 مىڭ 29 ادام قايتىس بولعان.