ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىق شتابىنىڭ قولباسشىسى ا ق ش ارمياسىنىڭ افعانستانداعى 10 جاي بۇقارانى جازاتايىم ولتىرگەندىگىن مويىندادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-18 10:12


    ٴوز حابارىمىز. ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىق شتابىنىڭ قولباسشىسى ماكەنچي 9-ايدىڭ 17-كۇنى ا ق ش ارمياسىنىڭ 8-ايدىڭ 29-كۇنى افعانستاننىڭ كابۋل قالاسىندا قوزعاعان اۋە شابۋىلىندا «ٴىسلام مەملەكەتى» لاڭكەستەرىن ەمەس، كەرىسىنشە اۋعانستانداعى 10 جاي بۇقارانى جازاتايىم ولتىرگەندىگىن مويىندادى.اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىق شتابىنىڭ قولباسشىسى ا ق ش ارمياسىنىڭ افعانستانداعى 10 جاي بۇقارانى جازاتايىم ولتىرگەندىگىن مويىندادى

ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىق شتابىنىڭ قولباسشىسى ماكەنچي 9-ايدىڭ 17-كۇنى ا ق ش ارمياسىنىڭ 8-ايدىڭ 29-كۇنى افعانستاننىڭ كابۋل قالاسىندا قوزعاعان اۋە شابۋىلىندا «ٴىسلام مەملەكەتى» لاڭكەستەرىن ەمەس، كەرىسىنشە اۋعانستانداعى 10 جاي بۇقارانى جازاتايىم ولتىرگەندىگىن مويىندادى.