ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

افعانستانداعى تاليباندار اقپارات جاريالاۋ ٴماجىلىسىن اشىپ، جاڭادان تاعايىندالعان ٴىشىنارا ٴمانساپتىلاردىڭ ەسىمدىگىن جاريالايدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-09-23 10:18

 

ٴوز حابارىمىز. افعانستانداعى تاليباننىڭ مالىمدەمەشىسى مۋجياحيد 9- ايدىڭ 21- كۇنى اقپارات جاريالاۋ ٴماجىلىسىن اشتى. ول بىلاي دەدى: تاليبان جاڭادان تاعايىندالعان ٴىشىنارا ٴمانساپتىلاردىڭ ەسىمدىگىن جاريالادى، مۇنىڭ قۇرامىندا تاليبانعا جاتپايتىن ٴبىر ٴبولىم ٴمانساپتىلاردا بار. كەلەسى قادامدا ۇكىمەت ٴمانساپتىلارىن تاعايىنداعاندا ايەلدەر مەن حازالا ۇلتى قاتارلى از ۇلت قايراتكەرلەرىنە ٴمان بەرۋدى ويلاستىرامىز. مۇجياحتد مىنالاردى باسا دارىپتەدى: ا ق ش ارمياسى افعانستاننان اسكەر شەگىندىرگەننەن كەيىن، ٴارقانداي كۇشتىڭ افعانستاننىڭ تەرريتورياسى مەن ٴوڭىردىڭ حاۋىپسىزدىگىنە حاۋىپ توندىرۋىنە استە جول بەرىلمەيدى.

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

افعانستانداعى تاليباندار اقپارات جاريالاۋ ٴماجىلىسىن اشىپ، جاڭادان تاعايىندالعان ٴىشىنارا ٴمانساپتىلاردىڭ ەسىمدىگىن جاريالايدى

ا ق ش ارمياسى افعانستاننان اسكەر شەگىندىرگەننەن كەيىن، ٴارقانداي كۇشتىڭ افعانستاننىڭ تەرريتورياسى مەن ٴوڭىردىڭ حاۋىپسىزدىگىنە حاۋىپ توندىرۋىنە استە جول بەرىلمەيدى