ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ۇرلىق ىستەۋ كۇمانى بار رەسەيدەگى ا ق ش باس ەلشىلىگىنىڭ 3 قىزمەتكەرى رەسەيدەن كەتۋگە بەكىدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-10-11 09:48

 

ٴوز حابارىمىز. رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەشىسى زاحاروۆا 10-ايدىڭ 9-كۇنى بىلاي دەدى: ۇرلىق ىستەۋ كۇمانى بار رەسەيدەگى ا ق ش باس ەلشىلىگىنىڭ 3 قىزمەتكەرى رەسەيدەن كەتۋگە بەكىدى.

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ۇرلىق ىستەۋ كۇمانى بار رەسەيدەگى ا ق ش باس ەلشىلىگىنىڭ 3 قىزمەتكەرى رەسەيدەن كەتۋگە بەكىدى

رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەشىسى زاحاروۆا 10-ايدىڭ 9-كۇنى بىلاي دەدى: ۇرلىق ىستەۋ كۇمانى بار رەسەيدەگى ا ق ش باس ەلشىلىگىنىڭ 3 قىزمەتكەرى رەسەيدەن كەتۋگە بەكىدى