ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ەنەرگيا باعاسىنىڭ قاۋىرت ورلەۋىنە توتەپ بەرۋ كوپ ٴتۇرلى ۇسىنىس شارالارىن ورتاعا قويدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-10-14 09:33


    ٴوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعى كوميتەتى 10-ايدىڭ 13-كۇنى ەنەرگيا باعاسىنىڭ قاۋىرت ورلەۋىنە توتەپ بەرۋ كوپتەگەن ۇسىنىس شارالارىن ورتاعا قويدى، بۇل ۇسىنىس شارالار ەۆروپا وداعىنا مۇشە ەلدەردىڭ تابيعي گاز ساتىپ الۋىن دەمەۋدى قامتيدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ەۆروپا وداعىنداعى 27 ەلدىڭ باسشىلارى وسى ايدىڭ سوڭىنا تاياۋ وتكىزىلەتىن باسشىلار باس قوسۋىندا نازاردى ەنەرگيا باعاسىنىڭ قىمباتتاۋ ماسەلەسىنە شوعىرلاندىرادى ٴارى ەۆروپا وداعى كوميتەتى العا قويعان توتەپ بەرۋ شارالارى جونىندە تالقى جۇرگىزەدى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ەنەرگيا باعاسىنىڭ قاۋىرت ورلەۋىنە توتەپ بەرۋ كوپ ٴتۇرلى ۇسىنىس شارالارىن ورتاعا قويدى

ەۆروپا وداعى كوميتەتى 10-ايدىڭ 13-كۇنى ەنەرگيا باعاسىنىڭ قاۋىرت ورلەۋىنە توتەپ بەرۋ كوپتەگەن ۇسىنىس شارالارىن ورتاعا قويدى