ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گەرمانيادا كۇنىنە 60 مىڭنان استام ادام ۆيرۋسپەن جۇعىمدالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-19 09:37


ٴوز حابارىمىز. گەرمانيا اۋرۋدى تىزگىندەۋ قۇرىلىمىنىڭ 11-ايدىڭ 18-كۇنى جاريالاعان جاڭا ساناعىندا مىنالار كورسەتىلدى، گەرمانيادا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىعىپ دياگنوز قويىلعان ناۋقاستار تۇڭعىش رەت كۇنىنە 60 مىڭ ادامنان اسقان، ٴبىر اپتاداعى جۇعىمدالعاندار سانى دا تاريحتاعى ەڭ جوعارى مانگە جەتكەن.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گەرمانيادا كۇنىنە 60 مىڭنان استام ادام ۆيرۋسپەن جۇعىمدالدى

گەرمانيادا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىعىپ دياگنوز قويىلعان ناۋقاستار تۇڭعىش رەت كۇنىنە 60 مىڭ ادامنان اسقان، ٴبىر اپتاداعى جۇعىمدالعاندار سانى دا تاريحتاعى ەڭ جوعارى مانگە جەتكەن.