ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ينديانىڭ وڭتۇستىگىندەگى اندەرابان تاسقىن اپاتىنان 17 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-21 17:20

 

ٴوز حابارىمىز. ينديا مەديالارىنىڭ 11-ايدىڭ 20 - كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ينديانىڭ وڭتۇستىگىندەگى اندرابان شتاتىندا 11-ايدىڭ 18-كۇنى كەشتەن باستاپ ٴۇرتىس جاڭبىر جاۋىپ، چيتۇر قاتارلى 4 اۋداندا سەل ٴجۇرىپ، 17 ادام قازا بولعان، مەجەمەن 100 دەن استام ادامدى تاسقىن اعىزىپ اكەتكەن، كەيبىر جەرلەردە تەمىر جول مەن تاس جول قاتىناسى ٴۇزىلىپ قالعان.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ينديانىڭ وڭتۇستىگىندەگى اندەرابان تاسقىن اپاتىنان 17 ادام قازا بولدى

ينديانىڭ وڭتۇستىگىندەگى اندرابان شتاتىندا 11-ايدىڭ 18-كۇنى كەشتەن باستاپ ٴۇرتىس جاڭبىر جاۋىپ، چيتۇر قاتارلى 4 اۋداندا سەل ٴجۇرىپ، 17 ادام قازا بولعان، مەجەمەن 100 دەن استام ادامدى تاسقىن اعىزىپ اكەتكەن، كەيبىر جەرلەردە تەمىر جول مەن تاس جول قاتىناسى ٴۇزىلىپ قالعان.