ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ بالالار قور قوعامى سيريادا 6 ميلليون 500 مىڭنان استام بالالار كومەككە ٴزارۋ، دەپ جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-05-09 09:59

 

ٴوز حابارىمىز. ب م ۇ بالالار قور قوعامى 5-ايدىڭ 8-كۇنى بىلاي دەپ مالىمەدەمە جاريالادى: سيريادا قازىر 6 ميلليون 500 مىڭنان استام بالالار كومەككە مۇقتاج، بۇل سان سيريا داعدارىسى تۋىلعان 11 جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى رەكوردتى جاراتتى. سيريانىڭ توڭىرەگىندەگى ەلدەردە شامامەن 5 ميلليون 800 مىڭ بالا كومەك ارقىلى تىرشىلىك ەتەدى. ازىق - تۇلىك سياقتى نەگىزگى تۇرمىستىق بۇيىمداردىڭ باعاسى قاۋىرت جوعارىلاعاندىقتان، كوپتەگەن وتباسىلاردىڭ كۇن كورىستەرى مۇشكىل حالگە ٴتۇستى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ بالالار قور قوعامى سيريادا 6 ميلليون 500 مىڭنان استام بالالار كومەككە ٴزارۋ، دەپ جاريالادى

سيريادا قازىر 6 ميلليون 500 مىڭنان استام بالالار كومەككە مۇقتاج، بۇل سان سيريا داعدارىسى تۋىلعان 11 جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى رەكوردتى جاراتتى.