ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ تەكساس شتاتىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام ٴولىپ، 5 ادام جارالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-20 09:26

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش-نىڭ تەكساس شتاتىنداعى ساقشى جاق جەرگىلىكتى ۋاقىت 6-ايدىڭ 18-كۇنى كەشتە مىنانى حابارلاندىردى: مىلتىقپەن قارۋلانعان ٴبىر ۇشقارى، باس قوسىپ جاتقان ٴبىر وتباسىنىڭ ٴۇيىنىڭ قاسىنان وتە بەرگەندە اۆتوكولىكتەن وق شىعارىپ، ەكى ادامدى جازىم ەتىپ، بەس ادام جارالاعان.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ تەكساس شتاتىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام ٴولىپ، 5 ادام جارالاندى

ەكى ادامدى جازىم ەتىپ، بەس ادام جارالاعان