ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

رەسەي ۋكراينانى زاپوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسى ماسەلەسىندە جالعاستى ارانداتۋ ارەكەتىمەن شۇعىلدانعاندىعىن ايتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-21 16:58
 
ٴوز حابارىمىز. رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى 9-ايدىڭ 20-كۇنى حابارلاندىرۋ شىعارىپ بىلاي دەدى : قازىر قيان-كەسكى سوعىس جۇرگىزىلىپ جاتقان شىعىس شەپتە رەسەي ارمياسى دونەتسكى رايونىنداعى اۋە سوعىسىندا ۋكراينا اۋە ارمياسىنىڭ سۋ-24 تۇرپاتتى ٴبىر سوعىس ۇشاعىن اتىپ ٴتۇسىردى. دونەتسكى جەرگىلىكتى اسكەري ٴمانساپتىلارى بىلاي دەدى : رەسەي ارمياسى مەن جەرگىلىكتى قارۋلى كۇشتەردىڭ جەبەۋىندە باحمۋت قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۋكراينا ارمياسى شەگىنۋگە ٴماجبۇر بولدى. 
 
 ۋكراينا قارۋلى ٴبولىمىنىڭ باس شتابىنداعىلار بىلاي دەدى : ۋكراينا ارمياسى وتكەن 24 ساعات ىشىندە نەگىزىنەن دونەتسكى وڭىرىنە جينالىپ، كوپ باعىتتا رەسەي جاقتىڭ شابۋىلىنا تويتارىس بەردى.
 
 رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى 9-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەدى : ۋكراينا جاق زاپوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسىندا جالعاستى ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەرمەن سۇعىلدانۋدا، سوڭعى ٴبىر كۇن ىشىندە يادرو ەلەكتر ستانسياسىنىڭ ماڭىنداعى ٴبىر جىلۋ ەلەكتر ستانسياسى 5 رەت زەڭبىرەك وعىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، جىلۋ ەلەكتر ستانسياسىنىڭ ٴبىر قۇرىلىسى ٴبۇلىندى. 
 
 ۋكراينا ارمياسى 9-ايدىڭ 20-كۇنى: رەسەي ارمياسى سول كۇنى ۋكراينانىڭ كوپتەگەن رايوندارىنا زەڭبىرەكپەن اتقىلاپ جانە باسقارىلمالى بومبىسىمەن شابۋىل جاساپ، قىرۋار نەگىزدىك قۇرىلعىلاردى ٴبۇلدىرگەندىگىن حابارلادى.
 
اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

رەسەي ۋكراينانى زاپوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسى ماسەلەسىندە جالعاستى ارانداتۋ ارەكەتىمەن شۇعىلدانعاندىعىن ايتتى

ۋكراينا ارمياسى 9-ايدىڭ 20-كۇنى: رەسەي ارمياسى سول كۇنى ۋكراينانىڭ كوپتەگەن رايوندارىنا زەڭبىرەكپەن اتقىلاپ جانە باسقارىلمالى بومبىسىمەن شابۋىل جاساپ، قىرۋار نەگىزدىك قۇرىلعىلاردى ٴبۇلدىرگەندىگىن حابارلادى.