ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ ميسسۋري شتاتى كانزاس قالاسىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-05-22 10:07

 

ٶز حابارىمىز. ا ق ش-نىڭ ميسسۋري شتاتى كانزاس قالاسىندا 5-ايدىڭ 21-كۇنى وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلدى. جەرگىلىكتى ساقشىلار وق شىعارۋ وقيعاسى ٴبىر شاراپحانادا تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولعاندىعىن ايتتى.

اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ ميسسۋري شتاتى كانزاس قالاسىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلدى

ا ق ش-نىڭ ميسسۋري شتاتى كانزاس قالاسىندا 5-ايدىڭ 21-كۇنى وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلدى. جەرگىلىكتى ساقشىلار وق شىعارۋ وقيعاسى ٴبىر شاراپحانادا تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولعاندىعىن ايتتى.