ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسى ا ق ش-تاعى اۋدانداردىڭ %10 تەن استامى ٴالى دە كەدەي ەكەندىگىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-05-25 10:04

 

ٶز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 22-كۇنى، ا ق ش-نىڭ جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ ەڭ جاڭا ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش-تىڭ %10.9 اۋدانى الىگە دەيىن كەدەي كۇيدە تۇرعان.


    ا ق ش جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ ەڭ جاڭا مالىمەتىندە بىلاي دەپ اتاپ كورسەتىلدى: ا ق ش-تاعى 3142 اۋداننىڭ شامامەن 341 ى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى تاقىر كەدەي كۇيدە بولىپ كەلەدى، وسى اۋدانداردىڭ %80 تەن استامى ا ق ش-تىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە جانە امەريكا قۇرلىعىنداعى ۇندىستەر مەن الياسكاداعى بايىرعى تۇرعىندار ٴبىرشاما كوپ قونىستانعان كەيبىر تايپالىق رايونداردا.

اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسى ا ق ش-تاعى اۋدانداردىڭ %10 تەن استامى ٴالى دە كەدەي ەكەندىگىن جاريالادى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 22-كۇنى، ا ق ش-نىڭ جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ ەڭ جاڭا ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش-تىڭ %10.9 اۋدانى الىگە دەيىن كەدەي كۇيدە تۇرعان.