ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ۋكراينانىڭ اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن يمپورت ەتۋگە تيىم سالۋ بۇيرىعىن ۇزارتپايتىندىعىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-16 10:43
 
ٴوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعى كوميتەتى 9-ايدىڭ 15-كۇنى ۋكراينانىڭ اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن يمپورت ەتۋگە تيىم سالۋ بۇيرىعىن ۇزارتپايتىندىعىن جاريالادى. ۋكراينا استىق باعاسى قىمباتتاۋىنىڭ الدىن الۋ ٴۇشىن 30 كۇن ىشىندە شارا قولدانۋعا قوسىلدى. سول كۇنى پولشا، سلوۆاكيا جانە ۆەنگريا ٴوز الدىنا تيىم سالۋ بۇيرىعىن جالعاستى اتقاراتىندىقتارىن جاريالادى. ال رۋمينيا ۋكراينانىڭ ارەكەتى بويىنشا تيىم سالۋ بۇيرىعىن ۇزارتۋ-ۇزارتپاۋدى بەلگىلەمەكشى. 
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ۋكراينانىڭ اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن يمپورت ەتۋگە تيىم سالۋ بۇيرىعىن ۇزارتپايتىندىعىن جاريالادى

ال رۋمينيا ۋكراينانىڭ ارەكەتى بويىنشا تيىم سالۋ بۇيرىعىن ۇزارتۋ-ۇزارتپاۋدى بەلگىلەمەكشى.