ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ۇرتىس جاۋعان نوسەردەن تاسقىن تۋىلىپ سوماليدا 31 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-11-13 10:45
 
ٴوز حابارىمىز. سوماليدىڭ اقپارات مينيسترى 11-ايدىڭ 12-كۇنى بىلاي دەدى: ۇرتىس جاۋعان نوسەردەن تاسقىن جۇرىپ سوماليدا كەمدەگەندە 31 ادام قازا بولىپ، 500 مىڭعا جۋىق ادام مەكەندەرىنەن ايىرىلدى.
 
اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ۇرتىس جاۋعان نوسەردەن تاسقىن تۋىلىپ سوماليدا 31 ادام قازا بولدى

ۇرتىس جاۋعان نوسەردەن تاسقىن جۇرىپ سوماليدا كەمدەگەندە 31 ادام قازا بولىپ، 500 مىڭعا جۋىق ادام مەكەندەرىنەن ايىرىلدى.