ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

برازيليانىڭ كوپ جەرىندە تەمپەراتۋرا تاريحتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-11-14 09:47
 
ٶز حابارىمىز. برازىليا مەملەكەتتىك اۋارايىن زەرتتەۋ ورنىنىڭ 11-ايدىڭ 13-كۇنگى ساندى مالىمەتىنە قاراعاندا، برازيليانىڭ 14 شتاتى مەن فەدەراتسيالىق رايونى قازىر ساقتىق كۇيىندە تۇر، كوپ جەردىڭ تەمپەراتۋراسى تاريحتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى، ٴىشىنارا قالالاردىڭ وسى اپتاداعى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 43 سەلتسي گرادۋستان اسىپ كەتۋى مۇمكىن. كەلەسى اپتادا برازيليانىڭ 26 شتاتى مەن ٴبىر فەدەراتسيالىق رايونىنىڭ ىشىندە تەك ەكى شتاتتىڭ تەمپەراتۋراسى 30 سەلتسي گرادۋستان تومەن بولۋى ىقتيمال. 
 
اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

برازيليانىڭ كوپ جەرىندە تەمپەراتۋرا تاريحتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى

كەلەسى اپتادا برازيليانىڭ 26 شتاتى مەن ٴبىر فەدەراتسيالىق رايونىنىڭ ىشىندە تەك ەكى شتاتتىڭ تەمپەراتۋراسى 30 سەلتسي گرادۋستان تومەن بولۋى ىقتيمال.