ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

راماپوسا تاعى ءبىر رەت وڭتۇستىك افريكا زۇڭتۇڭى بولىپ سايلاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2024-06-15 12:44
ءوز  حابارىمىز. وڭتۇستىك افريكانىڭ بيلىك باسىنداعى پارتياسى بولعان افريكالىقتار حالىقتىق جينالىسىنىڭ ءتوراعاسى، قازىرگى زۇڭتۇڭى راماپوسا 6-ايدىڭ 14-كۇنى وڭتۇستىك افريكانىڭ جاڭا كەزەكتى حالىقتىق پارلامەنتىنىڭ العاشقى جيىنىندا تاعى ءبىر رەت وڭتۇستىك افريكا زۇڭتۇڭى بولىپ سايلانىپ، جالعاستى مىندەت وتەيتىن بولدى.
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى 
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

راماپوسا تاعى ءبىر رەت وڭتۇستىك افريكا زۇڭتۇڭى بولىپ سايلاندى

وڭتۇستىك افريكانىڭ بيلىك باسىنداعى پارتياسى بولعان افريكالىقتار حالىقتىق جينالىسىنىڭ ءتوراعاسى، قازىرگى زۇڭتۇڭى راماپوسا 6-ايدىڭ 14-كۇنى وڭتۇستىك افريكانىڭ جاڭا كەزەكتى حالىقتىق پارلامەنتىنىڭ العاشقى جيىنىندا تاعى ءبىر رەت وڭتۇستىك افريكا زۇڭتۇڭى بولىپ سايلانىپ، جالعاستى مىندەت وتەيتىن بولدى.