ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ يزرايلدىڭ اۋىر تيۆتى قارۋ جاراق قولدانىپ، كوپتەگەن جاي بۇقارانى زاقىمداعاندىعىن ايىپتادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-06-20 14:59
ءوز حابارىمىز. ب م ۇ - نىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرى جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ءىس باسقارۋ ورنى 6-ايدىڭ 19-كۇنى جاريالاعان دوكلاتىندا بىلاي دەلىندى: يزرايل ارمياسى گازا وڭىرىندە ءبىر قىدىرۋ شابۋىلداردا اۋىر تيۆتى بومبى قولدانىپ، قىرۋار جاي بۇقارانى ءولتىرىپ، سوعىس زاڭىنا كوپ رەت قايشىلىق جاسادى. دوكلادتا وتكەن جىلى 10-ايدىڭ 9-كۇنىنەن 12-ايدىڭ 2-كۇنىنە دەيىنگى ارالىقتا يزرايل ارمياسىنىڭ گازا وڭىرىندەگى تۇرعىندار عيماراتىنا، مەكتەپكە، بوسقىندار تۇراعىنا جانە بازارعا باعىتتالعان 6 رەتكى تۇتقيىل شابۋىلداۋ وقيعاسى ەگجەي - تەگجەيلى تانىستىرىلعان. ب م ۇ – نىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرى جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى ءىس باسقارماسى بىلاي دەدى: وسى 6 رەتكى شابۋىلدان كەم دەگەندە 218 ادام ءولدى، ال ءىس جۇزىندە ولگەن ادام سانى بۇدان دا كوپ بولۋى مۇمكىن.
دوكلادتا سونىمەن بىرگە بىلاي دەپ اتاپ كورسەتىلدى: پالەستين قارۋلى ۇيىمى يزرايلعا زەڭبىرەك وعىن اتىپ، حالىقارالىق ادامگەرشىلىك زاڭىنىڭ جاي حالىقتى قورعاۋ بورىشىنا قايشىلىق جاسادى. 
يزرايل مەملەكەت قورعانىس ارمياسى 6-ايدىڭ 19-كۇنى مىناداي حابار جاريالادى: يزرايلدىڭ سولتۇستىك اۋماعى سول كۇنى تاڭەرتەڭ ليۋان شەگاراسىنان اتىلعان 15 راكاتا وعىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى، يزرايل ارمياسى ليۋاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى رايونداردى راكەتا وعىمەن سوققىلادى. ليۆان ءتاڭىر پارتياسىنىڭ باسشىسى 6-ايدىڭ 19-كۇنى ءسوز سويلەپ بىلاي دەدى: ەگەر يزرايل ارمياسى ليۆانعا جالپى بەتتىك سوعىس قوزعاسا، يزرايلدىڭ بارلىق جەرى ءتاڭىر پارتياسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ سوققى بەرۋ نىساناسىنا اينالادى دەدى.
 
اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ يزرايلدىڭ اۋىر تيۆتى قارۋ جاراق قولدانىپ، كوپتەگەن جاي بۇقارانى زاقىمداعاندىعىن ايىپتادى

ب م ۇ يزرايلدىڭ اۋىر تيۆتى قارۋ جاراق قولدانىپ، كوپتەگەن جاي بۇقارانى زاقىمداعاندىعىن ايىپتادى