ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

7-ايدىڭ 28-كۇنى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققاندىعى انىقتالعانداردىڭ جاڭادان ارتقان سانى 101 ادام، ونىڭ ىشىندە جەرلىك ورىننان جۇعىمدالعاندار 98 ەكەندىگىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-07-30 09:25

 

ءوز حابارىمىز. مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتى 7-ايدىڭ 29-كۇنى مىناداي دەپ جاريالادى: 7-ايدىڭ 28-كۇنى ساعات 0 دەن 24 كە دەيىن 31 ولكە، اۆتونوميالى رايون، توتە قاراستى قالا جانە شينجياڭ ءوندىرىس-قۇرىلىس بيڭتۋانىندا: جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققانداردىڭ جاڭادان ارتقان سانى 101 ادام بولعاندىعى، ونىڭ ىشىندە، شەتەلدەن كىرگەندەر 3 ادام بولىپ،گۋاڭدۇڭ ولكەسىنەن 2 ادام، شاڭحايدان ءبىر ادام بار ەكەندىگى؛ جەرلىك ورىننان جۇعىمدالعاندار 98 ادام بولىپ، شينجياڭنان 89 ادام، لياۋنيڭ ولكەسىنەن 8 ادام، بەيجيڭ قالاسىنان ءبىر ادام بار ەكەندىگى؛ وسى اۋرۋدان قايتىس بولعاندار سانى مەن كۇماندى ناۋقاستار سانى جاڭادان ارتپاعاندىعى مالىمدەلدى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

7-ايدىڭ 28-كۇنى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققاندىعى انىقتالعانداردىڭ جاڭادان ارتقان سانى 101 ادام، ونىڭ ىشىندە جەرلىك ورىننان جۇعىمدالعاندار 98 ەكەندىگىن جاريالادى

وسى اۋرۋدان قايتىس بولعاندار سانى مەن كۇماندى ناۋقاستار سانى جاڭادان ارتپاعاندىعى مالىمدەلدى