ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

7-ايدىڭ 28-كۇنى شينجياڭدا ءوندىرىس-قۇرىلىس بيڭتۋانىن قامتىعاندا جاڭادان جۇعىمدالعاندار 89 ادام، اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالعاندار 15 ادام بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-07-30 09:26

 

ءوز حابارىمىز. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ ەڭ جاڭا حابارى: 7-ايدىڭ 28-كۇنى ساعات 0 دەن 24 كە دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىندا شينجياڭ ءوندىرىس-قۇرىلىس بيڭتۋانىن قوسا ەسەپتەگەندە جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققاندىعى انىقتالعانداردىڭ جاڭادان ارتقان سانى 89 ادام بولدى، مۇنىڭ ىشىندە اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالعان 43 ادام بار بولىپ،ولاردىڭ بارلىعى ءۇرىمجى قالاسىندا جۇعىمدالعاندار. سول كۇنى جۇعىمدالعاندىعى انىقتالعان جانە اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالعان 6 ادام ساۋىعىپ دوحترحانادان شىقتى، ولاردىڭ بارلىعىء ۇرىمجى قالاسىندا ەمدەلگەندەر.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

7-ايدىڭ 28-كۇنى شينجياڭدا ءوندىرىس-قۇرىلىس بيڭتۋانىن قامتىعاندا جاڭادان جۇعىمدالعاندار 89 ادام، اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالعاندار 15 ادام بولدى

سول كۇنى جۇعىمدالعاندىعى انىقتالعان جانە اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالعان 6 ادام ساۋىعىپ دوحترحانادان شىقتى، ولاردىڭ بارلىعىء ۇرىمجى قالاسىندا ەمدەلگەندەر