ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

تەمپەراتۋرا تومەندەپ سولتۇستىكتەگى كوپتەگەن جەرلەر جىلۋمەن قامداۋ جۇمىسىن باستادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-17 10:32

ءوز حابارىمىز. اۋا رايىنىڭ سۋىتۋىنا، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى، سولتۇستىكتەگى كوپ جەرلەر ارت - ارتىنان اتتانىسقا كەلىپ، بۇقارانىڭ قىستان جىلى وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى.


سۋىق اعىستىڭ اسەرىنەن، بىرنەشە كۇننەن بەرى، شينجياڭنىڭ كوپ جەرىندە جاڭبىر جانە قار جاۋىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەپ، ءىشىنارا جەرلەردىڭ ەڭ تومەن تەمپەراتۋراسى 0 سەلتسي گرادۋسقا تۇستى. 10 -ايدىڭ 10 ـ كۇننەن باستاپ ءۇرىمجى، قارامايلى، التاي قاتارلى جەرلەر جىلۋمەن قامداي باستادى.


اۋا رايىنىڭ سۋىتۋىنا بايلانىستى، حيلۇڭجياڭ، ىشكى موڭعۇلدىڭ ءبىر ءبولىم رايوندارىندا قىس ماۋسىمىنداعى جىلۋمەن قامداۋ قىزمەتى باستالدى. بۇدان سىرت، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جاعدايىنا قاراي، جيلين، سانشي، حىبەي، گانسۋدىڭ ءىشىنارا جەرلەرى دە الدىنالا جىلۋمەن قامداي باستادى. قاتىستى تاراۋلار، جىلۋمەن قامداۋ كاسىپورىندارى دا ەرتە ىسكە كىرىسىپ، ەرتە جوسپارلاپ، ارناۋلى قارجى بوساتىپ، جىلۋمەن قامداۋ قۇرىلعىلارىن جاڭالاپ، بۇقارانىڭ قىستان جىلى وتۋىنە كەپىلدىك ەتۋگە كۇش سالدى.


اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

تەمپەراتۋرا تومەندەپ سولتۇستىكتەگى كوپتەگەن جەرلەر جىلۋمەن قامداۋ جۇمىسىن باستادى

اۋا رايىنىڭ سۋىتۋىنا، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى، سولتۇستىكتەگى كوپ جەرلەر ارت - ارتىنان اتتانىسقا كەلىپ، بۇقارانىڭ قىستان جىلى وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى.