ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

«دۇنيە ءجۇزىنىڭ دامۋى جونىندەگى بايانداما» جاريالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-21 09:48

 

ٴوز حابارىمىز. جۇڭگو حالىقارالىق دامۋ ٴبىلىم ورتالىعى 6- ايدىڭ 20- كۇنى «دۇنيە ءجۇزىنىڭ دامۋى جونىندەگى باياندامانى» جاريالادى، باياندامادا الەمدىك دامۋ ورتاق تۇلعاسىن قۇرۋ جونىندە ساياساتتىق ۇسىنىس العا قويىلدى، بۇل جۇڭگونىڭ الەمدىك دامۋ دارىپتەمەسىن تياناقتاندىرۋداعى ماڭىزدى شاراسى، ول ٴار ەلدىڭ دامۋىنا پايدالى ۇلگى جاراتىپ، دۇنيە ٴجۇزىنىڭ دامۋ ىستەرىنە اقىل ـ پاراسات جاعىنان قولداۋ كورسەتەدى.

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

«دۇنيە ءجۇزىنىڭ دامۋى جونىندەگى بايانداما» جاريالاندى

ول ٴار ەلدىڭ دامۋىنا پايدالى ۇلگى جاراتىپ، دۇنيە ٴجۇزىنىڭ دامۋ ىستەرىنە اقىل ـ پاراسات جاعىنان قولداۋ كورسەتەدى