ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ەلىمىز 2025-جىلى قوقىر-قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋدى نەگىزىنەن جالپىلاستىرادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-05-25 10:09


    ٴوز حابارىمىز. تۇرعىن ٴۇي جانە قالا ـ اۋىل قۇرىلىس مينيسترلىگى 5 ـ ايدىڭ 23 ـ كۇنى مىنانى جاريالادى: بيىل جىل سوڭىنا دەيىن ايماق دارەجەلى جانە ودان جوعارى دارەجەلى قالا تۇرعىندارى شاعىن رايوندارىندا قوقىر ـ قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ جۇمىسىنىڭ جالپىلاسۋ مولشەرىن %90 تەن اسىرۋعا كۇش سالىنىپ، 2025 ـ جىلدىڭ سوڭىنان بۇرىن قوقىر ـ قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ جۇمىسى نەگىزىنەن جالپىلاستىرىلادى.


    تۇرعىن ٴۇي جانە قالا - اۋىل قۇرىلىس مينيسترلىگى مىنانى جاريالادى: سوڭعى جىلداردان بەرى، ەلىمىزدىڭ قوقىر - قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ قىزمەتى ۇزدىكسىز ىشكەرىلەي ىلگەرىلەتىلىپ، ايماق دارەجەلى جانە ودان جوعارى دارەجەلى 297 قالادا تۇرمىستىق قوقىر - قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ جۇمىسى جاپپاي اتقارىلىپ، تۇرعىندار شاعىن رايوندارىنا ورتاشا جالپىلاسۋ مولشەرى %82.5 كە جەتىپ، بارلىق ادام قوقىر - قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋعا اتسالىسقان تاماشا اۋقىم بىرتىندەپ قالىپتاسۋدا. فۋجيان، حىبەي، شاندۇڭ قاتارلى 20 ولكە، اۆتونوميالى رايوندا، شاڭحاي، گۋاڭجوۋ قاتارلى 173 قالادا جەرگىلىكتى زاڭ - ەرەجە، ۇكىمەت بەلگىلەمەسى شىعارىلدى. تۇرعىن ٴۇي جانە قالا - اۋىل قۇرىلىس مينيسترلىگى قالا قۇرىلىسى مەكەمەسىنىڭ ورىنباسار باستىعى ياڭ حۇڭ - ي بىلاي دەدى: قازىر ايماق دارەجەلى جانە ودان جوعارى دارەجەلى 297 قالادا قوقىر - قوقسىقتاردى كۇندىك ٴبىر جايلى ەتۋ قۋاتى 530 مىڭ تونناعا جەتىپ، ورتەۋ-ٴبىر جايلى ەتۋ قۋاتى %77.6 تىن ۇستاپ، قالا قوقىر - قوقسىقتارىن تۇرگە ايىرعان سوڭ كەرەكتىسىن قايتا پايدالانۋ ورەسى ٴبىرشاما زور دارەجەدە جوعارىلادى.

 

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەلىمىز 2025-جىلى قوقىر-قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋدى نەگىزىنەن جالپىلاستىرادى

تۇرعىن ٴۇي جانە قالا ـ اۋىل قۇرىلىس مينيسترلىگى 5 ـ ايدىڭ 23 ـ كۇنى مىنانى جاريالادى: بيىل جىل سوڭىنا دەيىن ايماق دارەجەلى جانە ودان جوعارى دارەجەلى قالا تۇرعىندارى شاعىن رايوندارىندا قوقىر ـ قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ جۇمىسىنىڭ جالپىلاسۋ مولشەرىن %90 تەن اسىرۋعا كۇش سالىنىپ، 2025 ـ جىلدىڭ سوڭىنان بۇرىن قوقىر ـ قوقسىقتاردى تۇرگە ايىرۋ جۇمىسى نەگىزىنەن جالپىلاستىرىلادى.