ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ەل ىشىندەگى تەڭىز اتتاعان ەڭ ۇلكەن كوپىردىڭ تەڭىزدەگى نەگىزگى دىڭگەگىن ورناتۋ قۇرىلىسى رەسىمي باستالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-11-20 10:40
 
ٴوز حابارىمىز. 11-ايدىڭ 19-كۇنى جىجياڭ ولكەسىنىڭ نيڭبو قالاسىنداعى شۋاڭيۇيمىن كوپىرىنىڭ تەڭىزدەگى كوپىر كوتەرۋ دىڭگەگىنىڭ نەگىزدىك قۇرىلىسى اياقتادى، بۇدان ەل ىشىندەگى تەڭىز اتتاعان ەڭ ۇلكەن كوپىردىڭ تەڭىزدەگى دىڭگەگىن ورناتۋ رەسمي باستالعاندىعىن بىلۋگە بولادى. شۋاڭيۇيمىن ۇلكەن كوپىرىنىڭ نەگىزگى اتتاما ارالىعى 1768 مەتر كەلەدى، مەجەمەن 2027-جىلى سالىنىپ بولىپ، پويەز قاتىناپ، جوۋشان وڭتۇستىك باۋراي توپ ارالىنىڭ سىرتقى قاتىناس شارت-جاعدايى ٴونىمدى تۇردە جاقسارادى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەل ىشىندەگى تەڭىز اتتاعان ەڭ ۇلكەن كوپىردىڭ تەڭىزدەگى نەگىزگى دىڭگەگىن ورناتۋ قۇرىلىسى رەسىمي باستالدى

پويەز قاتىناپ، جوۋشان وڭتۇستىك باۋراي توپ ارالىنىڭ سىرتقى قاتىناس شارت-جاعدايى ٴونىمدى تۇردە جاقسارادى.