ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ەرەكشە ينجەنەريا قاتارىنداعى شىنجىن ـ جۇڭشان قاتىناس ارناسىندا رەسمي كولىك قاتىناپ، سىناق رەتىندە ىسكە قوسىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-07-01 14:43
ءوز حابارىمىز: مەملەكەتتىڭ كەلەلى ينجەنەريالارىنىڭ ءبىرى بولعان شىنجىننان جۇڭشانعا باراتىن وزەن اتتاعان قاتىناس ارناسىنىڭ سالىنىپ ىسكە قوسىلۋى _ _ ەلىمىزدىڭ قاتىناس نەگىزدىك قۇرىلعىلارىنىڭ تاعىءبىر كەلەلى ينجەنەرياسى رەتىندە گۋاڭدۇڭ ـ شياڭگاڭ ـ اۋمىن ۇلكەن شىعاناق رايونىنىڭ جوعارى ساپالى دامۋىنا دەم بەرەدى.
تاسىمال تاراۋلارىنىڭ ساناق ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، شىنجىن ـ جۇڭشان قاتىناس ارناسىندا كولىك قاتىناعاننان كەيىنگى ءبىر ساعات ىشىندە اۆتوكولىك اعىلۋ مولشەرى 7000 رەتتەن اسقان. سۇي حىڭ شىعىس شىعار اۋزى ماڭىندا 30 مىڭ شارشى مەتر كەلەتىن ساياحات قاتىناس ورتالىعى قۇرىلدى، وسى ارادان 24 ساعات بويى ارلى ـ بەرلى اۆتوبۋز قاتىنايدى. شىنجىن ـ جۇڭشان قاتىناس ارناسى اۆتوبۋز حاۋىپسىزدىك تەحنيكاسى اقىلشىسى جاڭ گۋاڭيوۋ بىلاي دەدى: العاشقى توپتا پايدالانۋعا بەرىلگەن 20 اۆتوبۋز ساياحات، ساۋدا ىستەرىنىڭ جالپىلىق قاجەتىن قاناعاتتاندىرۋدى نەگىز ەتەدى، قاتىناۋ ارالىعى شامامەن 26 كيلومەتر بولىپ، 20 مينۋتتاي ۋاقىت كەتەدى.
 
اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەرەكشە ينجەنەريا قاتارىنداعى شىنجىن ـ جۇڭشان قاتىناس ارناسىندا رەسمي كولىك قاتىناپ، سىناق رەتىندە ىسكە قوسىلدى

ەرەكشە ينجەنەريا قاتارىنداعى شىنجىن ـ جۇڭشان قاتىناس ارناسىندا رەسمي كولىك قاتىناپ، سىناق رەتىندە ىسكە قوسىلدى