ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ٴتۇيىندى تۇعىر

قۇمىلدان تاڭ، سۇڭ داۋىرىندەگى لاپشىق ەجەلگى قابىرى تابىلدى

来源:央广网     |责编:阿依娜|     发布日期: 2020-06-30 15:27

قۇمىلدان تاڭ، سۇڭ پاتشالىق داۋىرىندەگى كونە قابىر تابىلدى! بۇل مۇنداي قابىردىڭ شينجياڭدا تۇڭعىش رەت بايقالۋى

 

ٴتىلشىنىڭ شينجياڭ مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ورنىنان ۇعىسۋىنشا قۇمىلدان تاڭ، سۇڭ داۋىرىندەگى ەجەلگى قابىر لاپشىق (拉甫却克) ەجەلگى قابىرى بايقالعان. 

 

لاپشىق ەجەلگى قابىرى قۇمىل قالاسى يجوۋ رايونى ۋباۋ قالاشىعى بوستان قىستاعىنىڭ ماڭىنداعى لاپشىق كونە جۇرتىنا ورنالاسقان. 2019-جىلى 10-ايدا مەملەكەتتىك كەڭەس جاعىنان مەملەكەتتىك 8-توپتاعى ٴتۇيىندى مادەني مۇرالاردى قورعاۋ ورنى بولىپ بەكىتىلدى.

 

2019-جىلى 4-ايدا، شينجياڭ مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ورنى لانجوۋ داشۋەسى، باتىس سولتۇستىك داشۋەسى، جۇڭگو عىلىم اكادەمياسى قاشىقتان بارلاپ زەرتتەۋ ورنى قاتارلىلارمەن سەلبەسىپ، ءبايياڭ وزەن اعارىنا ارحەولوگيالىق تەكسەرۋ جۇرگىزگەندە، لاپشىق كونە جۇرتىنىڭ باتىس سولتۇستىگىنەن ەجەلگى قابىر، بۇتحانا، قامبا قاتارلى بايىرعى قۇرىلىس ورىندارىن جاڭادان بايقايدى. سول جىلى 9-ايدان 12-ايعا دەيىن ەجەلگى قابىرعا قۇتقارۋ سيپاتتى ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، 62 قابىر تازالانادى. 

 

مۇردە جەر بەتىنە تاياۋ كومىلگەن M16 قابىرى (سولتۇستىك-وڭتۇستىك)

 

كولبەي قازىلعان M55 قابىرى (وڭتۇستىك-سولتۇستىك)

 

كەرپىشتەن جينالعان M3 قابىرى (باتىس وڭتۇستىك-شىعىس سولتۇستىك)

 

كەرپىشتەن جينالعان M9 قابىرى (باتىس-شىعىس)

 

جان اقىمدى M38 قابىرى (شىعىس-باتىس)

 

 

جان اقىمدى M62 قابىرى (شىعىس-باتىس)

 

لاپشىق قابىرلارىن تۇرپانداعى ۇقساس قابىرلارمەن سالىستىرعاندا فورماسى مەن قوسىپ كومىلگەن بۇيىمداردا كورنەكتى وزگەرىس بايقالعان. قوسىپ كومىلگەن بۇيىمداردىڭ ءتۇرى مول، ءتورت ءتاڭىر ون ەكى مۇشەل ايناسى(四神十二生肖镜)، ساسان پارسى كۇمىس تەڭگەسى (萨珊波斯银币)، كاييۋان تۇڭباۋ (开元通宝) قاتارلىلار بار. 

«شاڭفاڭ زۋوجيڭ» بەدەرلى ايناسى. كەلۋ قاينارى: جۇڭگو تاريح زەرتتەۋ ورنىنىڭ ۇكىمەت تورابى

 

بۇنىڭ ىشىندە ويما جازۋ تۇسكەن بەدەرلى اينا ادامداردىڭ نازارىن ايىرىقشا تارتادى. مۇنداي جادىگەرلىك شينجياڭدا تۇڭعىش رەت بايقالىپ وتىر. قازىپ الىنعان زاتتاردىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراعاندا بۇل قابىرلاردىڭ تاڭ پاتشالىعىنىڭ العاشقى كەزىندەگى قابىرلار ەكەنىن مەجەلەۋگە بولادى. 

ساسان پارسى كۇمىس تەڭگەسىنىڭ وڭ بەتى. كەلۋ قاينارى: جۇڭگو تاريح زەرتتەۋ ورنىنىڭ ۇكىمەت تورابى

 

ساسان پارسى كۇمىس تەڭگەسىنىڭ تەرىس بەتى. كەلۋ قاينارى: جۇڭگو تاريح زەرتتەۋ ورنىنىڭ ۇكىمەت تورابى

 

بەتىنە قويان سۋرەتى بەدەرلەنگەن التىن جۇزىك. كەلۋ قاينارى: جۇڭگو تاريح زەرتتەۋ ورنىنىڭ ۇكىمەت تورابى

 

شينجياڭ مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ورنىنىڭ تەتە اعا زەرتتەۋشىسى ۋاڭ يۇڭچياڭنىڭ تانىستىرۋىنشا لاپشىقتان قازىپ الىنعان قۇرالدار باستىسى تاڭ ءداۋىرىن نەگىز ەتكەن، از مولشەردەگىلەرى سۇڭ داۋىرىنە ءتان. قازىپ الىنعان زاتتار ىشىندە شىعىس ريم التىن تەڭگەسىنە ەلىكتەپ جاسالعاندار بۇيىمدار سونداي-اق مۇردەنىڭ اۋىزىنا ساسان پارسى كۇمىس تەڭگەسىن سالىپ، قولىنا كاييۋان تۇڭباۋ ۇستاتىپ جەرلەۋ سالتى شىعىس پەن باتىس مادەنيەتىنىڭ اۋىس-كۇيىسى مەن توعىسۋىن، قۇمىلدىڭ بايىرعى جىبەك جولى ساۋدا بارىس-كەلىسىندەگى ماڭىزدى ورنىن ايگىلەيدى.

سىرعا. كەلۋ قاينارى: جۇڭگو تاريح زەرتتەۋ ورنىنىڭ ۇكىمەت تورابى

 

لاپشىق ەجەلگى قابىرىنىڭ قازبا جۇمىستارى شينجياڭنىڭ تاڭ، سۇڭ داۋىرىندەگى ارحەولوگيا، تاريح، مادەنيەت، جىبەك جولى ساۋداسى سياقتىلاردى زەرتتەۋ بارىسىن بۇكىلدەي جاڭا تۇرعىمەن قامدادى.

 

اۋدارعان: قۋات جۇماش ۇلى 

    中央广播电视总台 央广网 版权所有

    قۇمىلدان تاڭ، سۇڭ داۋىرىندەگى لاپشىق ەجەلگى قابىرى تابىلدى

    ٴتىلشىنىڭ شينجياڭ مادەني مۇرالاردى زەرتتەۋ ورنىنان ۇعىسۋىنشا قۇمىلدان تاڭ، سۇڭ داۋىرىندەگى ەجەلگى قابىر لاپشىق (拉甫却克) ەجەلگى قابىرى بايقالعان.