ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ٴتۇيىندى تۇعىر

ا ق ش ۇلگىسىندەگى ادامدىق ۇقىقتىڭ ايارلىق كەسپىرى اشكەرەلەندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热·霍孜汗|     发布日期: 2020-07-09 21:52

 جۇڭگو ادامدىق ۇقىق زەرتتەۋ قوعامى: «كوشپەندىلەردى اۋىر دارەجەدە كەمسىتۋ جانە ولارعا اياۋسىز مامىلە جاساۋ <ا ق ش ۇلگىسىندەگى ادامدىق ۇقىقتىڭ> ايارلىق كەسپىرىن اشكەرەلەدى» دەگەن تاقىرىپتا ماقالا جاريالادى

 

 

 

ءوز حابارىمىز. جۇڭگونىڭ ادامدىق ۇقىق زەرتتەۋ قوعامى 7-ايدىڭ 9-كۇنى «كوشپەندىلەردى اۋىر دارەجەدە كەمسىتەتىن جانە ولارعا اياۋسىز مامىلە جاسايتىن <ا ق ش ۇلگىسىندەگى ادامدىق ۇقىقتىڭ> ايارلىق كەسپىرىن اشكەرەلەدى» دەگەن تاقىرىپتا ماقالا جاريالاپ، ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ كوشپەندىلەرگە باعىتتاعان ٴدىني سىڭار ەزۋلىگى، مادەنيەت كەمسىتۋشىلىگى، ناسىلدىك قاقپايلاۋىنىڭ بارعان سايىن ٴورشىپ بارا جاتقاندىعىن پاش ەتتى. كوشپەندىلەر سالاسىندا ا ق ش ۇشقارى قاقپايلاۋشىلىق ساياساتىن اتقارىپ باسقا ناسىلدەردى شەكتەدى. كوشپەندىلەردىڭ نەگىزگى ۇقىعى مەن ادامدىق ار-نامىسىنا قول سۇعىپ، اتالمىش «ا ق ش ۇلگىسىندەگى ادامدىق ۇقىقتىڭ»ايارلىعىن كورسەتتى. 

 

ماقالادا مىنالار اتاپ كورسەتىلدى: ا ق ش-ىنداعى كوشپەندىلەردىڭ اۋىر دارەجەدە كەمسىتۋگە جانە اياۋسىز قاتاڭ مامىلەگە ۇشىراۋى_ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ كوشپەندىلەرگە زورلىقتى مامىلە جاساعاندىعىنان شوعىرلى بەينەلەنەدى، شەكارا رايونداردا كوشپەندىلەردى باس بوستاندىعىنان ايىرىپ قولعا الدى جانە ولاردى قامادى؛ كوشپەندىلەرگە قاراتقان «ەشقانداي جول بەرمەۋ» ساياساتى بالالار مەن اتا-انالارىن ءبىر-بىرىنەن ايىردى؛ كوشپەندىلەر جانە بالالار ادامگەرشىلىككە جاتپايتىن مامىلەگە ۇشىرادى، ٴومىر سۇرۋ ۇقىعى، اقاۋسىزدىق ۇقىق قاتارلى نەگىزدىك ۇقىقتاردىڭ بارلىعى دا اۋىر دارەجەدە سۇعاناقتىققا ۇشىرادى.

 

来源:中央广播电视总台

编辑:古丽美热

 

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش ۇلگىسىندەگى ادامدىق ۇقىقتىڭ ايارلىق كەسپىرى اشكەرەلەندى

ٴومىر سۇرۋ ۇقىعى، اقاۋسىزدىق ۇقىق قاتارلى نەگىزدىك ۇقىقتاردىڭ بارلىعى دا اۋىر دارەجەدە سۇعاناقتىققا ۇشىرادى