ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

سۋرەتتەر سويلەيدى

بارلىقتىڭ كۇزگى كورىنىسى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-21 16:43

 

تاۋلە قۇماش ۇلى حابارلايدى. شاعانتوعاي اۋدانىنىڭ بارلىق تاۋى تەڭىز دەڭگەيىننەن 3225 مەتر بيىك كۇڭگەي جاعى قىستاۋلىق تەرىسكەي جاعى جايلاۋ جانە تارباعاتاي كولەمىندەگى ساياحات تۇيىندەرىنىڭ ٴبىرى بولعان تاستى ساياحات كورىنىس رايونى بار ەكولوگياسى بۇتىن كوركەم تاۋلاردىڭ ٴبىرى، مىنا كورىنىستەر كۇزگى جاڭبىردان كەيىنگى بارلىق تاۋىنىڭ كۇنگەي جاعىنىڭ ٴبىر ٴبولىم كورىنىستەرى.


شاعانتوعاي اۋداندىق توعىسپالى اقپارات ورتالىعى

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بارلىقتىڭ كۇزگى كورىنىسى

شاعانتوعاي اۋدانىنىڭ بارلىق تاۋى تەڭىز دەڭگەيىننەن 3225 مەتر بيىك كۇڭگەي جاعى قىستاۋلىق تەرىسكەي جاعى جايلاۋ جانە تارباعاتاي كولەمىندەگى ساياحات تۇيىندەرىنىڭ ٴبىرى بولعان تاستى ساياحات كورىنىس رايونى بار ەكولوگياسى بۇتىن كوركەم تاۋلاردىڭ ٴبىرى