كۇلكى كۇيمەسى
W020180224353530594667.jpg
تۇندە قاۋىندىققا ۇرلىققا كىرگەن ەكەۋدىڭ سوڭعىسى ەڭكەيىپ بارا جاتىپ ءبىر ءشي قالپاق تاۋىپ الادى دا، باسىنا كيىپ الىپ جالعاستى قاۋىن ۇزەدى، كەنەت باسىن كوتەرگەن الدىنعىسى ءشي قالپاقتىنى قاۋىنشى ەكەن دەپ تۇرا قاشادى، سەرىگىنىڭ قاشقانىن كورىپ، قاۋىنشى كەلىپ قالعان ەكەن دەپ قالپاقتى دا ىلەسە جۇگىرەدى، تىقسىرىپ كەلە جاتقان ءشي قالپاقتىنى كورىپ الدىڭعى زىمىراسا، قالپاق كيگەن ونى باسىپ وزۋعا جان دارمەنىن سالىپتى. سونىمەن ەكەۋى دە ابدەن دىڭكەلەپتى. اقىرى دارمەنى قۇرىعان سوڭعىسى قاۋىنشى كورىنەمە،-دەپتى ەنتىگىن ۇزدىك-سوزدىق باسىپ.
W020180224353530594667.jpg
تىشقان اسحاناعا تاماقتانۋعا بارسا، اسحانانىڭ الدىندا جاتقان جولبارستى كورىپ قايتەرىن بىلمەي، - اعاي الدڭىزدان ءوتىپ كەتسەم بولارما ەكەن،-دەپتى.
W020180224353530594667.jpg
ءبىر كۇنى قويان جولدا كەلە جاتسا، قاسقىر قاسىنا كەلىپ نەگە مالاقاي كيمەيسىڭ دەپ باس كوز دەمەي ساباي جونەلىپتى، ەكىنشى كۇنى قورىققان قويان مالاقاي كيىپ شىعىپتى، قاسقىر نەگە مالاقاي كيەسىڭ دەپ تاعى ساباپ كەتىپتى، شىداماعان قويان ارىستانعا قاسقىر مەنى بوزەك قىلدى دەپ شاعىنىپ بارىپتى،
2018-3-11
2018-3-11
2018-3-11
2018-3-11
2018-3-11
2018-3-11
2018-3-7
2018-3-11
2018-3-7
2018-3-7
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6
2018-3-6