زورانىڭ ارعىماعى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-08-30 14:58:00

 


    ءبىر كۇنى كەشتە زورا كوڭىلدەسىنە كەزىگۋگە بارىپتى.


    -كۇيەۋىم كەلىپ قالسا قايتەسىڭ؟-دەپ سۇرادى ودان كوڭىلدەسى.


    -قورقارىم جوق،ول كەلە قالسا،تەرەزەدەن ۇشىپ بارىپ،ارعىماعىمنىڭ ۇستىنە قونا قالامىن.


    -ەگەر ەسكتى ءۇش رەت توقىلداتسا كۇيەۋىمنىڭ كەلگەندىگى-دەدى كوڭىلدەسى ونى ساقتاندىرىپ.


    -ۇقتىم-دەدى زورو.


    سالدەن سوڭ،سىبەرلەپ جاڭبىر جاۋا باستادى.كەنەت ەسىكتى «توق،توق،توق»دەپ قاققان دىبىس شىقتى.


    ۇشقان قۇستاي اتىپ تۇرعان زورو تەرەزەدەن سەكىرىپ كەتتى.ارعىماققا قوندىڭ -اۋ دەپ مولشەرلەگەن كوڭىلدەسى بارىپ ەسىك اشتى.


    -زوراعا ايتا سال،جاۋىن قۇيىپ كەتتى،مەن ونى اناۋ عىيماراتتىڭ تۇبىندە توسامىن--دەپ ارعىماعى ىرجىيىپ تۇر دەيدى حانمنىڭ الدىندا.