قاۋىنشى ەكەن دەسەم...
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-03-11 21:24:00


    تۇندە قاۋىندىققا ۇرلىققا كىرگەن ەكەۋدىڭ سوڭعىسى ەڭكەيىپ بارا جاتىپ ءبىر ءشي قالپاق تاۋىپ الادى دا، باسىنا كيىپ الىپ جالعاستى قاۋىن ۇزەدى، كەنەت باسىن كوتەرگەن الدىنعىسى ءشي قالپاقتىنى قاۋىنشى ەكەن دەپ تۇرا قاشادى، سەرىگىنىڭ قاشقانىن كورىپ، قاۋىنشى كەلىپ قالعان ەكەن دەپ قالپاقتى دا ىلەسە جۇگىرەدى، تىقسىرىپ كەلە جاتقان ءشي قالپاقتىنى كورىپ الدىڭعى زىمىراسا، قالپاق كيگەن ونى باسىپ وزۋعا جان دارمەنىن سالىپتى. سونىمەن ەكەۋى دە ابدەن دىڭكەلەپتى. اقىرى دارمەنى قۇرىعان سوڭعىسى قاۋىنشى كورىنەمە،-دەپتى ەنتىگىن ۇزدىك-سوزدىق باسىپ.


    سوندا الدىڭعىسى: پوۋ مەن سەنى باعانادا بەرى قاۋىنشى ەكەن دەپ قاشىپ كەلە جاتسام،- دەگەن ەكەن ىزاعا بۋلىعىپ جىلامسىراي.