قاۋىرسىن ءدارى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-11-05 14:53:00

قاۋرسىنداعان ءدارىنى شيپاگەردىڭ قولىنان الىپ جاتىپ:

ۋا، قاۋرسىن، قاۋرسىن،

ءدارى ىشىندە ءتاۋىرسىڭ.

ولشەمدى ءىشىپ ناۋقاستار،

ناۋقاسىنان ارىلسىن،-دەپتى.