تازارتىلعان سۋ، مينەرال سۋلاردىڭ پارقىن بىلەسىز بە
0
2018-11-05 15:26:00
|
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى
|
جاۋاپتى رەداكتور :داۋىل قادىلبەك ۇلى


كوپشىلىكتىڭ باسىنان مىناداي ءىس وتكەن بولۋى كەرەك. شولدەگەنىڭىزدە ەرەن بازارعا بارىپ، قۇمىراداعى سۋدىڭ قولىڭىزعا ىلىنگەنىن الاسىز، اقشاسىن تولەۋگە دايىندالىپ، ۋيچاتتاعى ەكىلىك كودتى جايمالاعانىڭىزدا، قۇمىراداعى سۋدىڭ باعاسى 15 يۋان ەكەنىن بايقايسىز.

ءبىر قۇمىرا سۋدىڭ ءبىر يۋان ، ون نەشە يۋان، اۋەل دەسەڭىز نەشە ون يۋان، ءجۇز يۋاننان جوعارى باعاداعى تۇرلەرى بار.

ەندەشە، قايسى تۇردەگى سۋدى العان ءجون؟ ولاردا، تەگى، نەندەي پارىقتار بار؟

انىعىندا، بۇلار جالپىلاما قۇمىراداعى سۋ دەلىنەدى، نەگىزىنەن: تازارتىلعان سۋ، مينەرال سۋى، تابيعي مينەرالدى سۋ دەپ ءۇش تۇرگە بولۋگە بولادى.


تازارتىلعان سۋ


باعاسى 1-3 يۋان ارالىعىندا بولادى. ەرەكشەلىگى قۇرامى تازا، باعاسى ارزان.

كەمشىلىگى: مينەرال ەلەمەنتتەر جوق.

اتىنا قاراپ زاتىن ءبىل دەگەندەي، ونىڭ قۇرامى جالاڭ سۋ. كوبىندە كۇندەلىكتى تۇرمىستا پايدالاناتىن سۋدى ازىقت-تۇلىكتى مانەرلەۋ تاسىلىمەن تازارتقان.


مينەرالدى سۋ


باعاسى 2-5 يۋان ارالىعىندا. ارتىقشىلىعى: باعاسى ارزان، قۇرامىندا مينەرال زاتتار بار.

كەمشىلىگى: قۇرامىنداعى مينەرال زاتتار تابيعي مينەرالدار ەمەس، جاساندى جولمەن قوسىلعان.

قۇرامىنا قۇبىر سۋىن ءسۇزىپ تازارتىپ، كالتسي، ماگني يونى قاتارلى مينەرال زاتتار قوسقان.

قۇمىرا سىرتىنان «مينەرالدى سۋ» ەكەنىن پارىقتاۋعا بولادى:

تاۋار ەسىمى XX اۋىز سۋى دەپ جازىلادى. سۋ قۇرامى كەستەسىنە جاساندى جولمەن قوسىلعان زاتتار ەسكەرتىلەدى.


تابيعي مينەرالدى سۋ


ءار قۇمىراسىنىڭ باعاسى ون نەشە يۋاننان نەشە ون يۋانعا دەيىن بولادى.

ارتىقشىلىعى: قۇرامىندا ليتي، مىرىش، يود، سەلەن قاتارلى مينەرال ەلەمەنتتەر مول بولادى. كەمشىلىگى: كەيبىر كەن بايلىعى ورىندارىنان الىنعاندارىنىڭ باعاسى ءبىرشاما قىمبات.

مينەرال سۋ- جەردىڭ تەرەڭ قاباتىندا قالىپتاسقان نەمەسە ادامدار اشقان، لاستانباعان جەر استى مينەرال سۋى بولىپ، قۇرامىندا بەلگىلى مولشەردە مينەرالدى تۇز، ميكرو ەلەمەنت نەمەسە كومىرتەگى قوس توتىعى گازى، مەملەكەت ولشەمىندە بەلگىلەنگەن مينەرال زاتتار كورسەتكىشى بولادى.

ءسىرا، قانداي تۇردەگى سۋ تۇتىنعان دۇرىس؟

ماماندار سۋ ءىشۋ دەنەدەگى سۋ قۇرامىن تولىقتايتىنىن، سۋداعى ميكرو ەلەمەنت ارقىلى حورەكتىكتى قالپىنا كەلتىرۋدەن ۇمىتتەنبەۋدى ەسكەرتەدى. كۇندەلىكتى ازىقتانۋدا قابىلداعان ميكرو ەلەمەنتتەر سۋدان كەلەتىن ميكرو ەلەمەنتتەن الدە قايدا كوپ. مينەرال سۋ ءىشۋ ارقىلى قابىلدايتىن ميكرو ەلەمەنت اسا ماردىمسىز.

قۇمىراداعى سۋدى العاندا، قاقپاعىن اشاردان بۇرىن سۋدىڭ قۇمىرا سىرتىنا شاشىراپ شىققان-شىقپاعانىنا، قۇمىرادا تۇنبا زاتتاردىڭ بار-جوعىنا قاراۋ، تولىمدى زاۆود وندىرگەن ءونىمدى تاڭداۋ، ءونىمنىڭ اتىنا، وندىرىلگەن ۋاقىتىنا، مينەرالدار قۇرامىنا قاراۋ كەرەك.

قۇمىراداعى سۋدى ىشكەندە، ماڭىزدىسى تومەندەگى ەكى تۇيىنگە كوڭىل ءبولۋ كەرەك:

بىرىنشىدەن، سۋ قۇرامى تازا، حاۋىپسىز بولۋى، ەكىنشىدەن، ءشولدى باساتىن مولشەردە بولۋى قاجەت.  (دەرەككوز: حالىق گازەتى ۋيچات تەكشەسى)

اۋدارعان: قۋات جۇماش ۇلى (تورابىمىزدىڭ ۇسىنىس ەتىلگەن ءتىلشىسى)

未标题-2.jpg
未标题-1.jpg
未标题-1.jpg
未标题-1.jpg
00.jpg