قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى ەرەكشە تاربيەشى بولدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-08-10 15:25:00

 

    نازيرا بەجانقان قىزى حابارلايدى: بۋىرشىن اۋداندىق حالىق سوت مەكەمەسىنىڭ ەگىزتوبە اۋىلى ىرگەقۇم قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاقتا تۇرعان كەزىندە ءار كۇنى قىستاقتاعى ناۋقاس بالانىڭ وقۋىنا كومەكتەسىپ، اكە- شەشەسىنىڭ 10 نەشە جىلدان بەرگى اڭساپ كەلگەن تىلەگىن ورىندادى.

 

ناۋرىز ايىندا قىستاقتا تۇرعاننان كەيىن، قىستاقتا تۇراتىن قىزمەت اترەتى وتباسىلاردى ارالاپ، جاعداي ۇعىسۋ بارىسىنا قىستاق تۇرعىنى داۋىلدىك 17 جاستاعى قىزى بارىم ءتىلى بار، ەستۋ جۇيەسى كەدەرگىگە ۇشىراعاندىقتان وقي الماعانىن، اكە- شەشەسىنىڭ دە بالالارىن باسقا بالالار سياقتى وقۋ ورايىن كۇتەتىنىن، مۇگەدەكتەر مەكتەبىنە بەرۋگە وتباسىلىق شارت- جاعدايى جار بەرمەيتىنىن ۇعىسقاننان كەيىن ىرىقتى تۇردە ءبىر مۇشەنى تالداپ، ءار كۇنى وعان ساباق ءوتتىردى.

 

قىمباتتىڭ شەشەسى پايزا : قىستاعىمىزدا تۇراتىن قىزمەت اترەتى كەلگەننەن كەيىن وتباسىمىزدىڭ جاعدايىن، بالامىزدىڭ جاعدايىىن ۇعىسىپ، وعان كىتاپ وقۋدى ۇيرەتتى. بۇرىن ەشتەمەنى ۇقپايتىن بالام سان ساناي الاتىن بولدى. قىستاعىمىزدا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنە راقىمەت. ولاردىڭ بالامدى جالعاستى تاربيەلەي بەرۋىن ءۇمىت ەتەمىن.

 

بۋىرشىن اۋداندىق حالىق سوت مەكەمەسىنىڭ ەگىزتوبە اۋىلى ىرگەقۇم قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەسى اققۋ ميكەن قىزى بىلاي دەدى: ول شىنىندا باسقالارعا ۇقسامايدى. سويلەي الادى. قىزمەت اترەتىمىز اقىلداسا كەلىپ، قىمباتقا جازۋ جازۋدى، ءارىپ وقۋدى ۇيرەنۋ بەكىمىنە كەلدىك. ول العاشىندا ەشتەمەنى ۇقپايتىن، قازىر سان ساناي الاتىن بولدى. بۇدان كەيىن ءبىز وعان جازۋدى ۇيرەتەمىز. وسى ءبىر جىلدا ءبوز وعان جازۋ جازۋدى ۇيرەتەمىز.

 

بۋىرشىن اۋداندىق راديو- تەلەۆيزور مەكەمەسى