قيىنشىلىعى بار جۇمىسشىلارعا جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتى تاراتىلدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-01-13 16:50:00

 

    گۇلنار ءاۋساي قىزى حابارلايدى. جۋىردان بەرى شىڭگىل اۋداندىق باس جۇمىسشىلار ۇيىمى ءارقايسى اۋىل قالاشىقتارداعى قيىنشىلىعى بار جۇمىسشىلارعا قىسقى جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتىن تاراتىپ، ولار پارتيانىڭ قامقورلىعىن شىنايى سەزىندى. باس جۇمىسشىلار ۇيىمى شاعانعول اۋىلىنداعى 15 ادامعا 22 مىڭ 500 يۋان، سارتوعاي اۋىلىنداعى 14 ادامعا 21 مىڭ يۋان، سارتوعاي اۋىلىنداعى 11 ادامعا 16 مىڭ 500 يۋان، شىڭگىل قالاشىعىنداعى 46 ادامعا 69 مىڭ يۋان جالپى 129 مىڭ يۋان جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتىن تاراتتى. جىلۋمەن قامداۋ بۇقارانىڭ ەڭ كوڭىل بولەتىن، بۇقارانىڭ تۇرمىسىمەن تىعىز قاتىستى ماسەلە. بيىل 52 جاستاعى قايرات پەن جۇبايى ەكەۋى جاز ماۋسىمدارى ۇساق-تۇيەك جۇمىس تاۋىپ ىستەپ كىرىس كىرگىزەتىن. قىس ماۋسىمىندا جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتىنىڭ بەرىلۋى ولاردىڭ اۋىرتپالىعىن نەداۋىر جەڭىلدەتتى. شىڭگىل قالاشىعىنىڭ تۇرعىنى قايرات تىلشىگە بىلاي دەدى:« ءبىز بۇگىن جىلۋمەن قامداۋ قاراجاتىن الدىق ءارى پارتيا 19-قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ۇيرەندىك. ءبىز پارتيانىڭ ءتيىمدى ساياساتىنا رازىمىز ءارى قۇرىلتايدان حاباردار بولعاننان كەيىن ەلىمىزدىڭ تىپتىدە قۇدىرەتتەنىپ، كوركەيەتىنىنە، حالىقتىڭ تۇرمىسىنىڭ جاقسارا تۇسۋىنە سەنىمىمىز زور».


    جاقىنعى جىلداردان بەرى شىڭگىل اۋداندىق باس جۇمىسشىلار ۇيىمى قيىنشىلىعى بار جۇمىسشى، بۇقارانى قىس قىرىنان الاڭسىز وتكىزۋ قىزمەتىن ولاردىڭ ۇقىعىن قامتاماسىزداندىرۋداعى ماڭىزدى ءىس رەتىندە مىقتى ۇستاپ، ولارعا جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتىن جىل سايىن تاپسىرىپ وتىرعان. سونىمەن بىرگە قينشىلىعى بار جۇمىسشىلارعا پارتيا 19-قۇرىلتاي بايانداما رۋحىن جەتكىزىپ، ولاردىڭ مەملەكەتتىڭ باعىت ساياساتىنان ۋاعىندا حاباردار بولۋىن، حالىققا ءتيىمدى ساياساتتاردان ءونىمدى يگىلىكتەنۋلەرىن كەپىلدەندىرگەن.


    اۋداندىق باس جۇمىسشىلار ۇيىمى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى شيا چۇنيۋ تىلشىگە بىلاي دەدى:« ءبىز بۇگىن 46 قيىنشىلىعى بار جۇمسىشىعا 96 مىڭ يۋان قىسقى جىلۋمەن قامداۋ تولىقتىرۋ قاراجاتىن تاراتتىق ءارى وسى ورايدا ولارعا پارتيانىڭ 19-قۇرىلتاي رۋحىنان ۇگىت، تاربيە جۇرگىزدىك. وسى ارقىلى ولاردى پارتياعا العىس ايتىپ، پارتيانىڭ سوزىنە قۇلاق اسىپ، پارتيانىڭ جولىمەن جۇرۋگە باستاساق دەيمىز».


شىڭگىل اۋداندىق راديو-تەلەۆيزيا مەكەمەسى