كاسىپورىن كوركەييىپ، ءونىمى ءوتىمدى بولدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-01-29 06:32:00قاليبەك سىرلىبەك ۇلى حابارلايدى: بۋىرشىن اۋدانى حالىق مەنشىگىندەگى كاسىپورىنداردىڭ دامۋىن كۇش سالا قولداپ، ءتۇرلى بازارداعى تۇلعالىق ومىرشەڭدىك قۋاتىن ارتتىردى، ناعۇرلىم جوعارى ساپا، اناعۇرلىم ونىمدىلىكتى ىسكە اسىرىپ، قوعامداعى جاڭالىق جاراتۋعا شابىتتاندىردى.


بۋىرشىن اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق ونىمدەر شەكتى سەرىكتىگى 2016- جىلى 1- ايدا قۇرىلعان، جالپى قارجىسى 165 ميلليون يۋان، جالپى قۇرىلىس كولەمى 120.46 شارشى مەتر ، ەل ىشىندەگى ەڭ وزىق ءوندىرىس شەبىنە يە بولىپ نەگىزىنەن كۇنباعىس، شەكىلدەۋىكتى قاۋىن، اسقاباق ۇرىعى قاتارلى بايىرعى اس ماتەريال تۇرلەرىن وندىرەدى.


1- ايدىڭ 17- كۇنى، شاعان مەرەكەسى قارساڭىندا، اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ونىمدەرى تاپسىرىسى جوعارى ورلەۋگە كوتەرىلدى، ءتىلشىنىڭ ءوندىرىس سەحىندا سەحتىڭ شاعان مەرەكەسى كەزىندەگى بازاردىڭ قاجەتىن قامداۋ ءۇشىن ۇستەمە جۇمىس ىستەپ، وندىىرىسپەن شۇعىلدانعانىن كوردى، ۇعىسۋعا قاراعاندا، ەندى عانا وتكەن ءبىر جىلدا ساۋدا بازارى مەن ساتىلىم مولشەري ويداعىداي بولىپ، ءار كۇنى وندىرگەن ءونىم مولشەرى 5 مىڭ جەشىكتەن اسقان، ءارى ىشكى ولكەنىڭ كوپ جەرىنە ساتىلعان.


بۋىرشىن اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ديرەكتورى جاڭ يەشىڭ بىلاي دەدى: 2018- جىلى قاناس رۇنفىڭ سورتتى قاۋىنى باعىتتامالى تۇردە ىشكى ولكەدەگى بازارعا شىعارىلدى، الدىمەن شىعاريلعانى بەيجيڭ، شاڭحاي، شاندۇڭ، گۋاڭدۇڭ، بۇدان تىس، ءوندىرىسى شەبىمىزدىڭ ساتقان ونىمدەرى تۇتىنۋشىلاردىڭ جاقسى باعاسىنا يە بولدى، 2018- جىلى ءبىزدىڭ ساتۋدان تاپقان كىرىسىمىز 5 ميلليون يۋاننان استى.


اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق شەكتى سەرىكتىگى وزىندىك ءىس جۇزىندىكپەن ۇشتاستىرىپ، جاڭا داۋىردەگى كاسىپورىنداردى قامداعان دامۋ ورايىن مىقتى ۇستا]. بيىل ءوندىرىس كولەمىن كەڭەيتىپ، ونىمدەردىڭ ساپاسىن جوعارىلاتىپ، تۇرلەرىن كوبەيتۋگە كۇش سالدى.


بۋىرشىن اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ديرەكتورى جاڭ يەشىڭ بىلاي دەدى : 2019- جىلى ءبىز سەرىكتىكتىڭ ءونىم تۇرلەرىن كوبەيتەمىز، جەمىس – جيدەك ونىمدەرىن قوراپتاۋ، ماسەلەن الاقات، مەيىز، بادام سياقتىلاردى قوراپتاپ ساتامىز.


كاسىپتەندىرۋ ەڭ زور حالىق تۇرمىسى، اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق شەكتى سەرىكتىگى اۋدانىمىزداعى كاسىپورىنداردىڭ دامۋىنا تىڭ قۋات باعىشتاپ عانا قويماي، اۋدانىمىزداعى بوس ەڭبەك كۇشتەردى دە كاسىپتەندىردى،


بۋىرشىن اۋداندىق قاناس رۇنفىڭ ازىقتىق شەكتى سەرىكتىگىنىڭ جۇمىسشىسى باقىتقان ءابىش قىزى بىلاي دەدى: مەنىڭو وسى سەرىكتىكتە ىستەگەنىمە ءبىر جىل بولدى، سەرىكتىكتىڭ ءبىزدى كاسىپتەنۋ تەكشەسىمەن قامداپ، كاسىپتەنۋ ورايىن جاراتىپ بەرگەنىنە العىس ايتامىز، مەن قازىرگى كاسىبىمە توتەنشە رازىمىن، بۇدان كەيىن قۇلشىنا قىزمەت ىستەيمىن.

بۋىرشىن اۋداندىق راديو- تەلەۆيزور مەكەمەسى