ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ادەبيەت ارناسى

كومپارتيام-كوش باسشىم

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-06-30 10:43

 

قادىل نۇراقىمان ۇلى

ۇلى، دۇرىس، داڭقتى،
كومپارتيام-كوش باسشىم.
قاتارىڭا الىپ حالىقتى،
تاۋلار استىڭ، تاس باستىڭ.

سەنىڭ ەرىپ كوشىڭە،
ارماندارعا اتتانعام.
سەنەن الىپ نەسىبە،
باسىما دا باق قونعان.

ورمانىڭمىن دەسەم مەن،
سەن كوگىمنىڭ كۇنىسىڭ.
كۇنگە قاراپ وسەم مەن،
كۇنسىز كۇنىم قۇرىسىن.

جاۋىپ تۇرعان نۇر ما ەدىڭ،
جاسىن وتتان جارالعان؟
باسقالايىن بىلمەدىم،
قانىم سەنەن تارالعان.

تەڭىز كەشىپ، تاۋ اتتاپ،
ءتوسىن ءتىلدىڭ دالانىڭ.
پەيىلىڭە توياتتاپ،
مەيىرىڭە قانامىن!

中央广播电视总台 央广网 版权所有

كومپارتيام-كوش باسشىم

ۇلى، دۇرىس، داڭقتى، كومپارتيام-كوش باسشىم. قاتارىڭا الىپ حالىقتى، تاۋلار استىڭ، تاس باستىڭ.