پۋتين ا ق ش ساياسىندا بولشەكتەنۋ جايتى اسقىنعاندىعىن بەينەلەيدى،-دەدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-05-18 16:04:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. رەسەي پرەزيدەنت پۋتين 17 -مامىر كۇنى بىلاي دەدى: ا ق ش مەديالارىنىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپتىڭ رەسەيگە قۇپيالىق شاشقانى جايلى حابارى، ساياسي بولشەكتەنۋ جايىتىنىڭ اسقىنعاندىعىن بەينەلەيدى. ەگەر ا ق ش ۇكىمەتى قاجەت قىلسا، رەسەي ترامپ پەن رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترىنىڭ جيىن ەستەلگىن كورسەتۋگە رازى.

 

پۋتين مىنانى نىقتاپ ايتتى: رەسەيگە قارسى تۇرۋ تۋىن كوتەرىپ، ا ق ش ساياسيىنىڭ ورنىقتىلعىن بۇلدىرمەك بولعان ادام قاتەرلى دە سۇمپايى جان. رەسەي ا ق ش ساياسيىنا ارالاسپايدى، ارالاسۋ ويى دا جوق.

 

ا ق ش «ۋاشينگىتون پوچتا گازەتى» 15 -مامىر كۇنى ا ق ش ٴمانساپتسىنىڭ سوزىنەن سيتات الىپ مىنانى حابارلاعان: ترامپ اقسارايدا رافلوۆ جانە رەسەيدىڭ ا ق ش ىنداعى باس ەلشىسى كەسلايىكپەن كەزدەسكەن كەزدە، رەسەي جاققا «ٴسىلام ەلىنە» ۇشقارى ۇيىمىنا قاتىستى «توتەنشە قۇپيا» احباردى اشكەرلەدى -، دەگەن.

 

اۋدارعان: داۋىلبەك قادىلبەك ۇلى