گۋتەرىس پورتۋگاليادا تۋىلعان ەرەكشە ٴورت اپاتىنان تىكسىندى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-06-19 10:00:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ب م ۇ نىڭ باس حاتشىسى گۋتەرىس ماۋسىمنىڭ 18-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ: پورتۋگاليانىڭ پەدروگون رايوندا تۋىلعان ەرەكشە ىرى ورت اپاتىنان تىكسىنەتىندىگىن بىلدىردى جانە پورتۋگاليا ۇكىمەتى مەن حالقىنان حال سۇرادى.


    گۋتەرىس بىلاي دەدى: ورت اپاتىندا قازا بولعاندارعا قايعىلى ازا ٴبىلدىرىپ، جارالانعاندار مەن قايتىس بولعانداردىڭ تۋىس-تۋعاندارىنان قال سۇرايمىن. ب م ۇ مۇمكىندىكتىڭ بارىنشا كەز كەلگەن ۋاقىتتا كومەك كورسەتۋگە دايىن. گۋتەرىس پورتۋگاليا ۇكىمەتى، ٴورت وشىرۋشىلەر جانە قوعامدىق ۇيىمداردىڭ ورت اپاتىنان قۇتقارۋ بارىسىنداعى قۇلشىنىستارىن القادى.


    پورتۋگاليانىڭ ورتا بولەك رايونىندا ماۋسىمنىڭ 17-كۇنى تۇستەن كەيىن ورمانعا ٴورت كەتىپ، قازىرگە دەيىن 62 ادام ٴولىپ، 54 ادام جارالاندى. پورتۋگاليا زۇڭليى كەستا ماۋسىمنىڭ 18-كۇنى، بۇل رەتكى ٴورت اپاتى پورتۋگاليادا جۋىق جىلداردان بەرى تۋىلعان ەڭ اۋىر ٴورت اپاتى بولدى،-دەدى.

اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى