ترامپ: ۆەنەسۋەلاعا قارۋ قولدانۋ مۇمكىنشىلگىن جوققا شىعارمايمىز
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-08-12 16:25:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ا ق ش - نىڭ پرەزيدەنتى ترامپ 11-تامىز كۇنى: ۆەنۆەسۋەلاعا قارۋ قولدانۋ مۇمكىنشىلگىن جوققا شىعارمايمىز،-دەدى.


    ا ق ش- نىڭ جاڭا جەرسي شتاتىندا دەمالىپ جاتقان ترامپ سول كۇنى تىلشىگە بىلاي دەدى: ا ق ش- نىڭ ۆەنۆەسۋەلانىڭ قازىرگى جاعدايى جونىندە كوپ ٴتۇرلى تالعامى بار، ۆەنۆەسۋەلاعا اسكەري ىستەر ارەكەتىن قولدانۋ مۇمكىنشىلگىن جوققا شىعارا المايمىن.
بۇل ترامپ ۇكىمەتىنىڭ ۆەنەسۋەلا نەگىزگى زاڭ زور سايلامىن وتكىزەتىندىگىن جاريالاعاننان بەرى ۆەنەسۋەلاعا اسكەري ارەكەت قولدانۋ مۇمكىنشىلىگىن تۇڭعىش رەت اۋىزعا الۋى.

اۋدارعان: نۇرزيا جۇماقان قىزى