فرانسيانىڭ ۆاز ولكەسىندە وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ 4 ادام قازا بولدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-09-11 10:31:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: فرانسيانىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگىندەگى ۆاز ولكەسىندە قىركۇيەكتىڭ 10-كۇنى وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ،ٴبىر ايەل مەن ونىڭ 3 جاستاعى جانە 5 جاستاعى ەكى بالاسىن قامتىعان 4 ادام قازا بولدى. حابارعا قاراعاندا ۋاقيعا ۆاز ولكەسىنىڭ نۋيون قالالىق پويەز ستانسياسىندا تۋىلعان. وققا ۇشقان ايەل مەن ەكى بالاسى سول كەزدە پويەز ستانسياسىنان شىعىپ بارا جاتقان بولاتىن. شابۋىلدۋاشى ەكى ادام بولىپ، ونىڭ ٴبىر قاشىپ كەتكەن، ەندى ٴبىرى ٴوزىن -وزى مەرت قىلعان. فرانسيا ساقشى جاعى قازىر قاشىپ كەتكەن قاندى قولدى قۋعىنداۋدا، قاندى قولدىڭ دەلو تۋدىرۋ سەبەبى تەكسەرىلۋدە.

 

اۋدارعان: نۇربولات ءداۋىتاقىن ۇلى