ا ق ش باسشىلىق ەتكەن حالىقارالىق وداق سىرياداعى نىساناعا الىنعان جەرلەردى اۋەدەن بومبىلادى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-09-14 10:33:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ا ق ش باسشىلىق ەتكەن حالىقارالىق وداق قىركۇيەكتىڭ 13-كۇنى سىرياداعى نىساناعا الىنعان جەرلەردى اۋەدەن بومبىلاپ، مۇنان 22 جاي بۇقارا قازا بولدى.

 

سىريا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، حالىقارالىق وداق سول كۇنى سىريانىڭ سولتۇستىگىندەگى راكا قالاسىنىڭ تۇرعىندار رايونى مەن سىريانىڭ شىعىس بولەگىندەگى دير زور ولكەسىنىڭ سولتۇستىك اۋماعىن اۋەدەن بومبىلاعان، وسى ەكى جەردىڭ ٴارقايسىسىنان 11 جاي بۇقارا قازا بولدى.

 

سىريا مەديالارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، حالىقارالىق وداق وتكەن بىرنەشە ايدان بەرى سىرياداعى كوزدەگەن نىسانالارىنا اۋەدەن كوپ رەت شابۋىل جاساپ، مۇنان نەشە ٴجۇز جاي بۇقارا قازا بولدى.

 

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى