كونگو (كيمشاسا) نىڭ شىعىسىنداعى شەكارا وڭىر شابۋىلعا ۇشىراپ 40 ادام ٴولدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-10-09 17:37:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. كونگو (كيمشاسا) حاۋىپسزدىك تاراۋلارى قازاننىڭ 8-كۇنى، كونگونىڭ شىعىسنداعى شەكارا وڭىردە قازاننىڭ 7-كۇنى كەشتە شەتەلدەگى قارسى توپ قارۋلىلارىنىڭ تۇتقيل شابۋىلى تۋىلىپ، 40ادام ولگەندىگىن حابارلادى .


    اسكەري جاقتىڭ حابارلاۋىنشا، قازاننىڭ7-كۇنى كەشتە، كونگو (كيمشاسا) نىڭ نورد-كيۆۋ ولكەسى بەني قالاسىنىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندەگى اسكەري لاگەرلەر ۋگاندا ۇكىمەتكە قارسى قارۋلىلارىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى. شابۋەلعا ۇشىراۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلداۋشىلار اسكەري لاگەردى مەڭگەرگەننەن كەيىن، كوپتەگەن ادامدى قويا بەرىپ سوڭىندا تۇتقىن بولعانداردى اياۋسىز قىرعان.


    ارميا جاق بىلاي دەدى: قازىر جاعداي بارعان سايىن شيلەنىسۋدە.


    كونگو (كيمشاسا) نىڭ شىعىس بولەگىندەگى شەكارا ٴوڭىرى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى جەرلىك جانە شەتەلدەگى قارسى توپ قارۋلى ۇيىمىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ كەلەدى. ساناققا قاراعاندا، بىلتىردان قازىرگە دەيىن نەشە مىڭ جاي بۇقارا وسى ەلدىڭ شىعىسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستان ولگەن.


    اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى