يندىستاننىڭ 12 بالىقشىسى سريلانكا تەڭىز ارمياسى جاعىنان ۇستالدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-10-09 17:38:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. يندىستان مەدياسىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، سىريلانكا تەڭىز ارمياسى قازاننىڭ 8-كۇنى يندىستاننىڭ تاميل نادۋ ولكەسىنەن بارعان 12 بالىقشىنى جانە بالىقشىلىق كەمەنى ۇستاعان.


    يندىستان تولاس گازەتى يندستان بالىقشىلىق كاسىبى مينيسترلىگى ٴمانساپتىسىنىڭ سوزىنەن سيتات كەلتىرىپ بىلاي دەدى، بۇل بالىقشىلار تاميل نادۋ وبلىسىنىڭ ناجار پاتتي وڭتۇستىك اۋدانىنان بارعان، بالىقشى كەمە سىريلانكانىڭ كلاي ناككاردەگەن جەرىندە ۇستالعان.


    وسى ٴمانساپتى بىلاي دەدى، وسى بالىقشىلار جۋىقتاعى 10 كۇننەن بەرى تەرەڭ تەڭىزدەردە اۋ اۋلاعان، سىريلانكا تەڭىز ارمياسى جەرلىك بالىقشىلار يندىستان بالىقشىلارى سىريلانكانىڭ تەڭىز تەريتورياسىنا جاقىنداپ اۋ اۋلادى دەپ ارىزدانعان سوڭ ۇستاعان.


    اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى