پۋتين جۇڭگو مەدياسىندا ماقالا جاريالاپ، ازيا تىنىق مۇحيت شارۋاشىلىق سەلبەستىك ۇيىمى باسشىلار باس قوسۋىنىڭ داناڭداعى ٴماجىلىسىن قۇتتىقتادى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-11-10 15:56:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. ازيا-تىنىق مۇحيت شارۋاشىلىق سەلبەستىك ۇيىمىنىڭ 25-رەتكى باسشىلار بەي رەسمي ٴماجىلىسى 10-قاراشادان11-قاراشاعا دەيىن ۆەتنامنىڭ داناڭ قالاسىندا اشىلدى. ٴماجىلىس اشىلۋ قارساڭىندا، رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين شينحۋا تورابىندا«ازيا-تىنىق مۇحيت شارۋاشىلىق سەلبەستىك ۇيىمىنىڭ25 -رەتكى باسشىلار بەي رەسمي ٴماجىلىسى جايلى «گۇلدەنىپ بەرەكەلى ورتاق داميىق »دەگەن تاقىرىپتا ماقالا جاريالاپ، ٴوزىنىڭ ازيا-تىنىق مۇحيت شارۋاشىلىق سەلبەستىك ۇيىمىنىڭ دامۋىنا قاراتقان كوزقاراسىن بايىمدادى.


    پۋتين ماقالاسىندا بىلاي دەدى: ٴبىز ازيا-تىنىق مۇحيت شارۋاشىلىق سەلبەستىك ۇيىمىنىڭ بارلىق مۇشە ەلدەردىڭ ٴتۇرلى تاقىرىپتاردا پايدالى قارىم-قاتىناستا بولىپ مايداندارىن سايكەستىرۋىنە وراي جاراتىپ بەرگەندىگىن وسكەلەڭ ماداقتايمىز. رەسەي ازيا-تىنىق مۇحيت ٴوڭىرىنىڭ تابىستى بولاشاعىن جانە بۇكىل وڭىردىڭ جالپى بەتتىك باياندى دامۋىنا كەپىلدىك ەتۋىن ٴۇمىت ەتەدى.


    اۋدارعان: اراداق ابيدەن قىزى